Danmarks första duospårväg byggs i Århus

Danmarks första duospårväg, där järnväg och spårväg kombineras, byggs nu i jylländska Århus. Redan nästa år, 2017, väntas Aarhus Letbane, som banan heter på danska, vara i drift.

Danmarks näst största stad, Århus, med drygt 300 000 invånare i kommunen, har valt en uppåtsträvande strategi för att hantera den ökande befolkningen. Istället för att sprida ut staden väljer man att bygga på höjden. Men med fler människor tillkommer även utmaningar kring trafik och infrastruktur, då utrymmet minskar och bilismen ökar. Här erbjuder spårvägen en effektiv lösning. Ett transportmedel som kan transportera många människor effektivt och komfortabelt.

Århus går mot metropol – Århus och den lokala regionen (östra Jylland) är i mitten av en omvandlingsprocess där fler och fler människor vill bo, arbeta och studera. Staden är ett centrum och den främsta drivkraften för Midtjylland-regionen, med en befolkningstillväxt på 4 000 till 5 000 personer årligen. Med andra ord är Århus en del av den globala trenden urbanisering, som kommer att förvandla det som lokalt kallas "världens minsta storstad" till en riktig metropol, säger Claus Rehfeld Moshöj. vd för Aarhus Light Rail I/S, som passar på att lyfta fram spårvägens förtjänster ur ett stadsutvecklingsperspektiv.  

Lockar till sig kollektivtrafikresenärer – Erfarenheter från andra europeiska städer med spårväg visar att spårvägen i högre grad än bussar lockar fler passagerare till kollektivtrafik. Förklaringen till detta är bland annat hög trafikeringsfrekvens, bekväma och tysta transporter och med en hög grad av precision, då spårväg ofta är separerad från annan trafik. I detta sammanhang kommer spårvägen göra Århus till en bättre stad - inte minst när det gäller trafikstockningar. Tanken är att utforma en ny typ av stad där många människor kan leva i en attraktiv och varierad stadskärna utan att behöva bilen. Istället kommer spårvägen gå precis utanför dörren och erbjuda frekventa och snabba anslutningar till jobb och kulturella utbud, säger Claus Rehfeld Moshöj, som även påvisar trafikslagets miljöfördelar. – Kommunen i Århus har ett mål om att bli koldioxidneutrala till 2030. En spårvagn körs på ren energi och spelar en viktig roll för att nå detta mål. För lokalbefolkningen kommer en elektrisk spårväg innebära betydligt mindre luft- och ljudföroreningar och tekniskt sett är ett elektrifierad spårvägssystem robust och relativt billig att driva.

Kopplas ihop med två stambanor Den första etappen av duo-spårvägssystemet, innefattar dels 12 kilometer ny spårvägsräls från centrala Århus upp till Lystrup, strax norr om den danska andrastaden. Med de sammankopplade nyelektrifierade järnvägarna, den södergående Odderbanan respektive norrgående Grenåbanan, kommer hela spårvägs- och järnvägsssystemet som ingår i Aarhus Letbane, bli cirka 11 mil långt och innefatta totalt 50 stationer/hållplatser.

Danskt elektrifieringsprogram Elektrifieringen av de sistnämnda järnvägarna ingår för övrigt i Danmarks stora elektrifieringsprogram för järnvägen. Den danska regeringen har avsatt 34 miljarder kronor (27,5 miljarder danska kronor) i den så kallade ”Togfonden.DK” för elektrifiering av järnvägarna mellan Danmarks största städer. Landet domineras nämligen fortfarande av en dieseldriven lokflotta, undantaget huvudstadsregionens pendeltågssystem, S-banan. 

Dubbla spår underlättar Det har funnits planer på att låta spårvagnarna både ha dieseldrift (på järnvägarna) och eldrift (på spårvägen), men nu kommer endast vanliga elspårvagnar att användas. Genom att bygga två enkelspåriga banor hindras tätare trafik (än dagens en till två avgångar per timme och riktning). Detta löstes genom att bygga en sträcka med dubbelspårig järnväg med planerade avgångar upp till var sjunde minut. 

Midtjylland täcks av i fortsatta etapper  På längre sikt ska det finnas framtida planer på ytterligare sträckor inom Århus och i den omgivande regionen Midtjylland. – Planering av etapp två i bygget har precis börjat - och ännu fler planeras för framtiden. Den övergripande visionen är att skapa ett omfattande nätverk av järnvägslinjer som kan jämföras med samma tågnätverk som i Köpenhamn. Dessa planer är nödvändiga för att hantera den omfattande tillväxten av både Århus och regionen under de kommande åren. Vi har redan några stora utmaningar när det gäller trafikstockningar - en ytterligare utbyggnad av spårvägen är nödvändig om vi vill upprätthålla och stödja fortsatt tillväxt i denna region, säger Claus Rehfeld Moshöj.

Fler danska städer står på tur Det är inte bara i Århus som det finns stora planer på utbyggnation, även i Odense och västra Köpenhamn finns nu en urban utveckling längs de planerade spårvägarna i form av omfattande investeringar i bostäder, företag och institutioner. Den första nya spårvägen planeras att invigas i Odense 2020 och Köpenhamn 2023.

Fakta Konsortiet Stadler/Ansaldo STS levererar vagnar och bygger den första etappen av Aarhus Letbane. Spårvagnarna som valts för trafiken i Århus blir av samma typ som bland annat rullar i Bergen, Croydon, Lyon och Stuttgart - Stadler Rails spårvagnsmodeller Tango respektive Variobahn. Spårvagnstypen Variobahn kommer att trafikera linjen Odder–Århus H– Lisbjerg–Lystrup. Maxhastigheten kommer ligga på 80 km/h med en kapacitet för 224 passagerare.  Vagnslängden är 32,37 meter med 3 x 4 dubbla dörrar och 2 x 1 singeldörrar. Vagnstypen Tango, med en kapacitet på 266 passagerare kommer främst att trafikera linjen Grenå–Århus H–(Odder). Maxhastigheten ligger här på 100 km/h och vagnslängden på 39,2 meter, med 2 x 5 dubbeldörrar. Vagnskapaciteten är på 266 passagerare.