Byggandet av spårvagnslinje påskyndar förnyandet av H:fors ringled 

Illustration om Spårjokern som kör över motorvägen Ring 1. BILD: Finlands Trafikverk

Motorvägen Ring I förnyas på sträckan mellan Helsingfors-stadsdelarna Otnäs och Alberga. Byggandet av spårvagnslinjen Spårjokern är en av de största orsakerna till ombygget.

Ring I mellan Otnäs och Alberga byggs om. Arbetet med att bygga om en del av Finlands livligaste väg inleds i oktober och pågår till och med slutet av 2021.

– Den största orsaken till ombygget är givetvis Spårjokern, men tanken är också att förbättra bullerskydden och ta bort korsningar från Ring I. Också vattenledningar längs Ring I förnyas. Korsningarna vid Bruksstrandsvägen och Kronoborgsvägen försvinner och nästa sommar är det Torvmossvägens tur, säger projektchef Jarmo Nirhamo på Finlands Trafikledsverk.

I framtiden kör man upp på ramper och över broar för att nå områden som finns på bägge sidor om Ring I. Kostnaderna för ombygget uppgår till 30 miljoner euro och Esbo stad finansierar en tredjedel av kostnaderna. Ombygget betyder också ändringar i kollektivtrafiken för de busslinjer som kör längs Ring I. Helsingforsregionens trafik ska inom kort informera om förändringarna.

– Vi räknar med att det blir ungefär två sprängningar per dag, men vi kommer kontinuerligt att informera om sprängningarna som beräknas börja i november. Sprängningarna utför vi utanför rusningstider. Några massiva sprängningar kan vi ändå inte göra, säger Timo Laitinen från entreprenören GRK Infra.

Spårjokern kör över Ring I på en fantombild av det tilltänkta bygget. BILD: FANTOMBILD