Betydande tilläggsfinansiering beviljad för stora finländska järnvägsprojekt

Nya broar och räls. Banavsnittet Tammerfors–Björneborg förbättras och görs snabbare genom att 40 miljoner euro av finansieringen för basunderhållet av transportinfrastrukturen anvisas till att avlägsna plankorsningar. Foto: GoTrack

I den andra tilläggsbudgeten för 2019 beviljades basunderhållet av Finlands transportinfrastruktur betydande tilläggsfinansiering. Anslaget används till åtta nya projekt för grundläggande förbättring av transportinfrastrukturen.

Järnvägsförbindelser i anslutning till finländska stambanan förbättras på banavsnitten Tammerfors–Björneborg, Tammerfors–Jyväskylä och Seinäjoki–Vasa.

För planering av snabbare restider och högre trafikkapacitet på banavsnittet Tammerfors–Jyväskylä anvisas en fullmakt om 18 miljoner euro. För att planera snabbare restider på banavsnittet Seinäjoki–Vasa anvisas en fullmakt om 3 miljoner euro.

Som ett nytt projekt inleds elektrifieringen av sträckan Hangö–Hyvinge (en fullmakt om 62 miljoner euro).

För understöden till enskilda vägar anvisas 20 miljoner euro 2020. För att avlägsna farliga plankorsningar föreslås ett anslag på sammanlagt 22 miljoner euro 2020–2021.

Finanspolitiska ministerutskottet gav den 10 september 2019 sitt bifall till storinvesteringar i det spårbundna transportsystemet. I enlighet med ministerutskottets beslut inleder kommunikationsministeriet förhandlingar om att bilda projektbolagen Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan.

Regeringen bereder sig på planeringen av de snabba tågförbindelserna Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan genom att tillföra Nordiska Järnvägar Ab ett kapital till ett belopp av 15,7 miljoner euro. Staten bereder sig på att finansiera planeringen med sammanlagt 115 miljoner euro.