Förnyelseprojekt inom Helsingfors kollektivtrafik

Metro Helsingfors. Foto: Christer Wiik

Kollektivtrafikens stomnät i Helsingforsregionen kommer att utvidgas igen i augusti 2016 när metrotrafiken till Mattby startar. Västmetron betyder tät spårtrafik från södra Esbo till Helsingfors centrum och ända fram till Östra Helsingfors. Nästa år tas också det första steget i HRT:s omfattande biljett-och informationsförnyelse.

Helsingforsregionens trafik, HRT, ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Vanda, Sibbo samt för utarbetandet av en trafiksystemplan för Helsingforsregionen.Det största projektet just nu i Helsingforsregionens kollektivtrafiksektor är utbyggnaden av huvudstadens tunnelbanesystem. Västmetron innebär att Metro Helsingfors förlängs västerut och kopplas ihop med Finlands näst största kommun, Esbo.

När Västmetron startar trafiken blir busslinjerna i södra Esbo och på Drumsö mer som anslutningslinjer och största delen av busslinjerna får nya linjenummer.- Enligt konsekvensbedömningar ökar Västmetron som kör till Mattby med anslutningslinjerna kollektivtrafikens andel som färdsätt i Helsingforsregionen med 1,1 procentenhet vilket betyder över 11 000 resor om dagen. Två tredjedelar av ökningen kommer från privatbilsresor, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Biljettsystem och passagerarinformation i Helsingforsregionen förnyas grundligt under de kommande åren. I fortsättningen får kunderna information i realtid både före och under resan och kan skräddarsydda olika infotjänster till sin förfogande t.ex. i mobilen. I slutet av planeperioden tas ett nytt taxe- och biljettsystem i bruk i regionen. Det nya systemet baserar sig på bågformade zoner och biljettpriserna baserar sig mer på resans längd i stället för kommungränser.

HRT och VR har förhandlat om ett avtal som gäller trafikeringen av närtåg för år 2016-2021. I HRT har det beräknats att om avtalet blir verklighet skulle det betyda att man sparar under fem år i sammanlagt ungefär 30 miljoner euro i jämförelse med den nuvarande prisnivån. Inbesparingen skulle vara lika stor under avtalsperioden än den beräknade nyttan under motsvarande tidsperioden om trafiken skulle snabbt konkurrensutsättas. Avsikten är att HRT:s styrelse behandlar det nya avtalet i början av 2016 och att avtalet skulle träda i kraft 1.4.2016. Om avtalet blir verklighet, fortsätter HRT beredningen av konkurrensutsättning av närtågstrafiken så att den konkurrensutsatta trafiken kan starta sommaren 2021. Annars fortsätter beredningsarbetet i en snabbare tidtabell så att den konkurrensutsatta trafiken kan startas så snabbt som möjligt efter att det nuvarande avtalet has slutat att gälla.   I Helsingforsregionen utvecklas elbussystem och i år och nästa år skaffar HRT 12 finsktillverkade elbussar som sedan ska hyras ut till trafikföretag.- Vi provar på ett nytt förfaringssätt dvs. HRT köper bussarna, eftersom vi inte vill att trafikföretagen bär teknologirisken. Genom att göra på det här sättet kan vi bygga upp Finlands första elbussystem, säger Suvi Rihtniemi.

Enligt utlåtandena är medlemskommunerna inte villiga att finansiera tjänsten Kutsuplus. Det betyder att Kutsuplus-tjänsten i den form som HRT har ordnat avslutar i slutet av 2015. HRT söker som bäst en ny aktör som kan ta över verksamheten från och med 2016.Ungefär hälften av HRT:s kostnader täckas med biljettintäkter och hälften av kommunandelar som medlemskommunerna betalar. Enligt Rihtniemi skapar de svaga utsikterna för ekonomin nya utmaningar för planering av de kommande åren.

- Kommunernas svaga ekonomiska situation minskar deras möjligheter att satsa på kollektivtrafiken. Ringbanan och Västmetron förbättrar servicenivån men sådana stora infraprojekt också ökar markant HRT:s kostnader under de närmaste åren så att man är tvungen att höja biljettpriserna klart mer än under gånga åren.

Källa: HRT