Blir det bro eller tunnel genom Linköping?

Vy över centrala Linköping. Foto: Linköpings kommun

Frågan om hur Ostlänken ska dras genom Linköping är ett spörsmål som nu förhandlas för fullt mellan Linköpings kommun, Trafikverket och Sverigeförhandlingen. Enligt tidningen Östgöta Correspondenten, corren.se, så pressas nu Linköpings politiker hårt för att släppa kravet om att järnvägen ska läggas i en tunnel.

Ostlänken, är en ny 15 mil lång höghastighetsjärnväg mellan Järna – Linköping. Länken är den första delen i ett planerat framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 

Vad gäller passagen genom Linköping så finns idag två huvudalternativ: Det ena är att lägga den nya höghastighetsjärnvägens spår på en bro över Stångån och vidare längs den nuvarande järnvägen. Det andra alternativet är att lägga spåren i tunnlar under staden.

I våras skrev Linköpings kommun i sitt yttrande om Trafikverkets tillåtlighetsansökan för Ostlänken hos regeringen, att kommunen förordar att Ostlänken ska gå genom Linköping i en tunnel under jord. Detta gör, enligt kommunen, störst nytta för såväl samhället som resenärerna och bidrar även till en god stadsutveckling.

Enligt Linköpings kommun så är Trafikverket och Linköpings kommun även överens om korridorens lokalisering, att stationen ska placeras öster om Stångån, att en tunnellösning är tekniskt genomförbar samt att tunnelalternativet ska studeras vidare. I tillåtlighetsprövningen beslutas om korridorer – inte om lösningar inom korridorerna. 

Enligt Linköpings kommun så är Trafikverket och Linköpings kommun överens om att en passage genom Linköping kostar 9,8 – 12,4 miljarder kronor oavsett om det är ett ovanjordsalternativ eller ett underjordsalternativ.

Men enligt corren.se så är Trafikverket och Linköpings kommun oeniga om vad tunnelalternativet kommer att kosta. Och enligt corren.se så vill inte Sverigeförhandlingen gå med på att Linköping får det dyrare tunnelalternativet eftersom det då öppnar för andra städer att ställa liknande krav.

Corren.se skriver vidare:

”Sverigeförhandlingen, diskret stödda av politiker på regeringsnivå, sätter stor press på Linköping att släppa kravet på tunnlar och acceptera en brolösning. Linköpings politiker är hårt trängda och den partiöverskridande enigheten knakar i fogarna. Den självsäkra optimismen kring Linköpings möjligheter att få järnvägstunnlar tycks ha bleknat”

Men tjänstemännen på kommunen och Trafikverket inväntar nu klartecken om de ska börja planera för en bro eller en tunnel.

– Vi är redo att trycka på knappen och börja arbeta så fort vi får besked. När planeringsarbetet kommer i gång så kommer det att bli många samråd där Linköpingsborna får chans att komma med synpunkter, säger Rita Ekgren, projektledare på Trafikverket, till corren.se