Trafikverket presenterar studier om höghastighetsbanor

Foto: SJ AB

Trafikverket utreder på uppdrag av regeringen en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Längst fram i planeringen av utbyggnaden av en svensk höghastighetsjärnvägen ligger sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken), med förväntad byggstart 2017, samt Göteborg–Borås där delsträckan Mölnlycke–Bollebygd börjar byggas 2020. Trafikverket finns på plats på Nordic Rail för att redogöra för planeringsupplägget. 

För sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö, som upptar tre fjärdedelar av det kommande höghastighetsjärnvägsnätet, bedriver Trafikverket två så kallade åtgärdsvalsstudier. Studierna går ut på att hitta optimala lösningar och utformningar som klarar dessa mål och kraven för järnvägsanläggningen.

Representanter för Trafikverkets åtgärdsvalsstudier medverkar på Nordic Rail den 6 oktober. Klockan 11.00 arrangerar Trafikverket ett seminarium om den övergripande landskapskaraktärsanalys som har gjorts för södra Sverige. Projektrepresentanter kommer att medverka vid Trafikverkets monter, där även miniseminarium kring åtgärdsvalsstudierna arrangeras.

En övergripande landskapskaraktärsanalys är ett verktyg för att öka förståelsen för landskapets förutsättningar för en planerad åtgärd. I det här fallet handlar åtgärden om utbyggnaden av en höghastighetsjärnväg. En järnväg är ett byggnadsverk. Den påverkar och samspelar med sin omgivning, oavsett om det är stadsbygd, landsbygd eller vild natur. Den upplevs också av många. Inte bara de som upplever järnvägen i sin närmiljö, utan även de som reser med tågen.

Utgångspunkten vid utbyggnaden är att begränsa intrång i värdefulla natur och kulturmiljöer samt barriäreffekter. Med analysen ökar vi kunskapen om landskapets förutsättningar och kan värdera hur landskapet och de krav som finns på en höghastighetsjärnväg kan samspela på bästa sätt. Det innebär att vi tidigt i processen kan identifiera lösningar som minskar just barriärverkan och intrång, samt att vi undviker konflikter i senare skeden och därmed risk för förseningar och kostnadsökningar. Det är i början av projekt som det är lättast att påverka.

Trafikverket ansvarar för utvecklingen av en ny generation järnväg i Sverige. Det innebär ny teknik och anläggningsstandard som tillåter en maxhastighet på 320 km/tim.

Trafikverket kommer nu att bygga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö, vilket är den största infrastruktursatsningen i Sverige sedan 1800-talet.

Trafikverket ansvarar för att utreda samhällsekonomiska effekter och möjliga sträckningar, projektera och bygga anläggningarna.

En ny generation järnväg är ett samhällsutvecklingsprojekt som ger ökad kapacitet och kortar restiderna.