Visionärt om järnvägen

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Järnväg 2050 är en långsiktig vision för järnvägens roll och utveckling i samhället. Visionen har tagits fram av branschföreningen Tågoperatörerna i samarbete med Sweco.

 ”Järnväg 2050” lanserades redan i somras av de aktuella aktörerna i samband med Almedalsveckan. Under Persontrafik berättade Sweco och Tågoperatörerna åter om sina visioner.

”Staten rekordsatsar på järnvägen och det pratas mer tågtrafik än någonsin, men den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 kommer inte att räcka till för att möta den efterfrågan på tågtrafik vi ser framför oss”, sammanfattar författarna till ”Järnväg 2050” – När vi påbörjade arbetet med Järnväg 2050 hade föregående regering just lagt fast den nationella planen och det var tydligt att den inte matchade de framtida transportbehov vi ser. Nu har dock ett första viktigt steg tagits och det verkar finnas en politisk enighet kring byggandet av nya stambanor, kommenterade Martin Sandberg på Sweco, inför seminariet på Persontrafik. I den järnvägskarta som man ritat upp i visionsstudien pekas ett antal överbelastade stråk ut som man menar behöver förstärkas och byggas ut, däribland stråket mellan Göteborg och Hallsberg på Västra stambanan, mellan Hässleholm och Malmö på Södra stambanan. Men även sträckorna Linköping-Norrköping, Gävle-Sundsvall samt Luleå-Kiruna-Narvik betecknas idag som överbelastade.

I den långsiktiga visionskartan, fram till 2050, har man byggt klart alla projekt som det redan idag talas om: Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan, Nya Ådalsbanan, Ostlänken samt hela Europakorridoren: Stockholm-Jönköping-Göteborg samt Stockholm-Jönköping-Helsingborg-Malmö. Men man har även stärkt kapaciteten mellan Oslo-Hallsberg, Oslo-Göteborg samt Malmbanan och några ytterligare viktiga godsstråk i Mellansverige. – Kostanden för att genomföra Järnväg 2050 blir nära 500 miljarder men det handlar om nödvändiga investeringar om vi verkligen vill utveckla järnvägen och inte bara laga och lappa de brister som ett mångårigt eftersatt underhåll har resulterat i. Det måste också göras, men utöver det krävs en satsning för framtiden. Det är medvetet som vi inte pratar om drift och underhåll. Vi väljer att prata i termer samhällsutveckling och konkurrenskraft för näringslivet, säger Martin Sandberg. Blir visionen verklighet minskar tidsåtgången för godstranporter mellan Stockholm och Göteborg med två timmar. Persontransporterna går på två timmar i stället för tre. Och tågresenärer från Stockholm når Malmö och Oslo på tre timmar.

Källor: Persontrafik, Sweco, Tågoperatörerna