Snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm

På bilden från vänster till höger: Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun Per-Inge Lidén, kommunalråd, Karlstads kommun Tomas Riste, ordförande i Region Värmland Irén Lejegren, ordförande Regionförbundet Örebro län.

Vid ett möte i Almedalen den 2 juni antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm.

Norge blir allt viktigare för Sverige. Norge är idag Sveriges största handelspartner och både människor och gods rör sig i allt större utsträckning över gränsen. Men idag tar det cirka sex timmar att resa mellan Oslo och Stockholm med tåg. Ambitionen är att få ner restiden till tre timmar för att öka tillgängligheten mellan länderna och knyta ihop Mellansverige.

För att dra upp riktlinjerna för hur Värmland och Örebro ska verka för en snabbare och tillförlitligare tågförbindelse samlades idag politiker och tjänstemän till ett möte i Almedalen. Parterna kom överens om att verka för ett långsiktigt och uthålligt samarbete.

– Att utveckla järnvägssträckan Oslo – Stockholm är inte enbart ett regionalt projekt, det är en nationell fråga som kräver ett nära samarbete med båda ländernas huvudstäder. En snabb tågförbindelse är avgörande om vi ska få en långsiktig utveckling och ett fortsatt utbyte och handel, mellan Sverige och Norge, säger Irén Lejegren, ordförande Regionförbundet Örebro.

En viktig förutsättning för det framtida arbetet är den åtgärdsvalsstudie för sträckan Oslo- Stockholm som Trafikverket planerar. Inom ramen för den kommer Trafikverket att utreda vilka åtgärder som kan bli aktuella på sträckan.

– Det är bra att vi nu är sampratade så att vi kan förbereda oss och föra en bra dialog med Trafikverket i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Det här är vår chans att påverka den i en positiv riktning, säger Tomas Riste, ordförande i Region Värmland.

Det framtida arbetet kommer att kräva investeringar i järnvägens infrastruktur, både på kort och lång sikt. Vid mötet kom man överens om att tillsätta nödvändiga resurser i form av personal och ekonomiska medel för det fortsatta arbetet. Mötet beslutade också att en styrgrupp bestående av en politiker från varje organisation ska utses. Parterna enades även om att ta fram en handlingsplan för att få med fler parter längs sträckan som delar den gemensamma målbilden.

– Det är glädjande att vi nu kan ta arbetet till en ny nivå och bli mer konkreta. En snabb förbindelse är oerhört viktig för det fortsatta arbetet med att utveckla relationerna mellan Oslo och Karlstad, säger Per-Inge Lidén, kommunalråd, Karlstads kommun

– Även för Örebro blir kontakterna med Norge allt viktigare. Vi ser att fler turister från Norge besöker exempelvis Gustavsvik och att fler norska företag som XXL väljer att etablera sig i vår region, säger Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun