Green Cargo minskar utsläppen

Foto: Mats Hollander

Genom modernisering av loken beräknar Green Cargo kunna minska utsläppen av koldioxid med cirka 6 560 ton per år. Det visar beräkningar gjorda efter slutrapportering av 2007 års klimatinvesteringsåtgärd som Green Cargo lämnat till Naturvårdsverket. Ett miljöarbete som lett till 39 miljoner kronor i slutligt statligt bidrag.

Green Cargo har bytt ut motorerna på 60 lok, vilket gör att utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt som stora energieffektiviseringar blir möjliga. Utsläppen har minskat med cirka 6 560 ton koldioxid per år. Åtgärden har också stora positiva effekter på arbetsmiljön genom lägre buller och minskade vibrationer. Emissionerna av partiklar och kväveoxider beräknas att mer än halveras till nytta både för arbetsmiljö och för extern miljö.

– Green Cargos insats utgör en viktig del i Sveriges arbete med att minska klimatpåverkan. Åtgärden har givit ett tydligt bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser. Näringslivets deltagande i klimatarbetet är avgörande för att vi ska nå de nationella klimatmålen, säger Ingela Hiltula, chef för enheten förvaltningsärenden och bidrag vid Naturvårdsverket.

Den totala miljörelaterade investeringen blev cirka 130 miljoner kronor och Green Cargo har begärt 39 miljoner kronor i bidrag. Green Cargo beviljades år 2007 statligt bidrag med 39 miljoner kronor för detta klimatinvesteringsprogram.