Svensk Elstandard om nya standarder för järnvägssektorn

Foto: Östgötatrafiken

De krav som ställs på utrustning för tåg och spårvagnar, när det gäller tålighet mot miljöpåverkan, anges i standarden SS-EN 50125-1. Den har just kommit i nu utgåva och gäller nu också för mekanisk utrustning ombord, och inte som tidigare bara för elektrisk och elektronisk utrustning. Standarden anger gränser för temperatur, fuktighet och andra miljöförhållanden som kan inverka på utrustningens egenskaper och livslängd – utom vibrationer, som behandlas särskilt i SS-EN 61373.

Övriga delar av SS-EN 50125 beskriver miljötålighetskrav på utrustning i den fasta anläggningen och på signal- och kommunikationsutrustning.

På elektronik ombord i tåg, spårvagnar och liknande ställs det överhuvudtaget höga krav. De finns beskrivna i en särskild standard, SS-EN 50155, som dock inte gäller kraftelektroniken. Den innehåller omfattande fordringar av olika slag och skulle kunna användas också för kvalificerad elektronik för andra ändamål. Liksom SS-EN 50125 är den listad under EU-direktivet 2008/576/EG om driftskompatibilitet hos järnvägssystemet.

Standarderna är framtagna i kommittén TC 9X ”Electrical and electronic applications for railways” i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Den arbetar med standarder och liknande tekniska regler för järnväg, spårväg och liknande, både för fasta installationer och rullande materiel.

Svenska intressenter, både tillverkare och myndigheter, deltar aktivt i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK 9 inom SEK Svensk Elstandard. Olikt de flesta andra områden inom den elektrotekniska standardiseringen, sker det mesta av arbetet på europeisk nivå och inte inom IEC och den motsvarande kommittén IEC TC 9.

SS-EN 50125-1 bygger på de delar av standarden SS-EN 60721 som beskriver den påverkan från omgivningen som man kan förvänta på utrustning i fordon. SS-EN 60721 överensstämmer med den internationella och beskriver miljöförhållanden på en mängd olika typer av platser. Den hänger samman med standarderna i serien SS-EN 60068 (IEC 60068) som sedan beskriver hur man provar att en produkt (komponent, apparat osv) klarar en viss typ av miljöpåfrestning, t ex kyla, fukt eller olika slags vibrationer.