Järnvägsbranschen satsar gemensamt för att förbättra järnvägen

Foto: Transportstyrelsen

Järnvägsbranschen har utvecklat sitt samarbete för att tillsammans kunna åtgärda anmärkningar på järnvägen med så få störningar som möjligt för resenären. Det skriver Branschföreningen Tågoperatörerna, Trafikverket, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer samt Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, som står bakom satsningen, i en debattartikel.

 Situationen i det svenska järnvägssystemet är inte bra, något som Trafikverket beskrev redan 2010. Anläggningen är sliten och det kommer att ta tid att komma tillrätta med den.

Järnvägen har de senaste årtiondena haft en stark trafikutveckling och fler väljer att resa med tåg. Det är positivt – men det innebär också utmaningar. Sedan 1990 har persontrafiken ökat med 79 procent, medan godstrafiken ökat med 14 procent. Det körs i dag snabbare, tyngre och bredare tåg, vilket direkt påverkar behovet av underhåll. Spår, växlar och kontaktledningar slits allt fortare.

En sliten anläggning, tillsammans med den ökade trafiken, har lett till ett uppdämt underhållsbehov där antalet anmärkningar ökar i stället för minskar. Att planera för och genomföra underhållet är Trafikverkets ansvar och myndigheten arbetar redan i dag med att förbättra standarden på Sveriges järnvägar. Men det går inte att genomföra utan tätt samarbete och dialog i järnvägsbranschen.

Därför har vi utvecklat vårt samarbete i branschen för att tillsammans snabbare kunna höja kvaliteten på järnvägen och kunna göra det med så få störningar som möjligt. Fokus ligger på att Trafikverket kommer att involvera både entreprenörer och operatörer tidigare i planeringen av tågtrafiken och underhållsarbetena. Detta för att nyttja kapaciteten mer optimalt och hitta smarta lösningar för att kunna rusta upp anläggningen.

Genom samverkan mellan entreprenörer, operatörer och Trafikverket kan planeringen av kapacitetsutnyttjandet förbättras. På så sätt kan antalet oplanerade banarbeten minska.

Ett logistikpussel läggs

Denna utvecklade samverkansform, där alla har sina givna roller, är början på ett nytt sätt att planera och genomföra underhållet framöver. Syftet är att snabbare kunna åtgärda brister i järnvägssystemet och kunna göra det gemensamt för att störa trafiken så lite som möjligt. Tillsammans kan man kalla det för att vi lägger ett "logistikpussel" för att kunna komma tillrätta med slitaget på en intensivt trafikerad järnväg.

En första konkret åtgärd som blir början på denna intensifierade samarbetsform är att tidigarelägga åtgärder för de så kallade icke akuta anmärkningarna på järnvägen. Vi har under årets första månader gemensamt undersökt möjligheterna att göra detta. Detta gäller alltså den typ av anmärkningar som inte är akuta och som ska hanteras inom tre månader, men som ändå kan påverka punktligheten. Akuta fel åtgärdas som vanligt direkt när de hittas.

Inom detta arbete kommer insatser att göras för att förbättra anläggningens status i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kommer också att göra insatser på våra stambanor och mest trafikerade godsstråk. Exempel på åtgärder som genomförs är komponentbyten i växlar, ballastkompletteringar, spårriktning, rälsbyten, slipersbyten och diverse svetsarbeten.

Samarbete för att minimera störningar för resenären

Vi räknar med att detta ska bidra till ökad tillförlitlighet och högre punktlighet. Vi fokuserar på att tidigarelägga satsningar under året och därefter genomföra uthålliga insatser kommande år.

För Trafikverkets del innebär det ekonomiskt att det är åtgärder som tidigareläggs inom ramen för de totala ekonomiska ramar som Trafikverket har.

Tack vare att operatörer och entreprenörer funnits med tidigt i planeringsarbetet är uppskattningen hittills att den stora merparten av anmärkningarna kan hanteras i redan befintliga banarbetstider på järnvägen även om vissa störningar kan komma att uppstå.

Det gemensamma arbetet görs också med respekt för varandras roller och ansvar i järnvägssystemet. Det betyder att ingångna avtal om trafikering mellan operatör/regional kollektivtrafikmyndighet med flera och Trafikverket gäller. Det gäller också ingångna avtal och kontrakt mellan Trafikverket och berörd entreprenör.

En bättre fungerande järnväg

Detta arbete avser vi i branschen att implementera i större skala för att långsiktigt arbeta med att förbättra järnvägen.

Vi gör detta för att få en bättre fungerande järnväg i dag och ett transportsystem som håller för framtiden. Vårt gemensamma mål är en fungerande vardag för alla resenärer och en ökad konkurrenskraft för Sverige. Det ligger i allas intresse.

Sammanfattningsvis måste återigen betonas att det fortfarande är ett mycket långsiktigt arbete att höja kvaliteten på järnvägen. Men genom att gemensamt i branschen arbeta för att stärka dessa bitar – såväl underhållet i närtid som arbetssättet i vår gemensamma planering – är vi på väg.

Med en utvecklad samverkan, öppenhet och transparens kan vi gemensamt förändra inriktningen för Sveriges järnväg. År 2020 är vårt mål att punktligheten ska vara minst 95 procent. Då krävs det att vi arbetar annorlunda än i dag. Järnvägens parter intensifierar därför samarbetet i dessa frågor.    Tillsammans för tåg i tid:

Crister Fritzson, ordförande Branschföreningen Tågoperatörerna  Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket  Robert Röder, ordförande Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer  Klas Wåhlberg, ordförande Swedtrain - Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier