Största godsmängden på järnväg på 36 år

Foto: Göteborgs Hamn

Godstrafiken på järnväg återhämtade sig snabbt från 2009 års kraftiga nedgång. Den transporterade godsmängden ökade med 21 procent till 68,3 miljoner ton 2010 jämfört med föregående år. Transporterad godsmängd har inte varit så hög sedan 1974. Detta visar Trafikanalys officiella statistik över Bantrafik för 2010.

Godstransportarbetet ökade med 15 procent jämfört med 2009 till 23,5 miljarder tonkilometer. Det är det högsta uppmätta någonsin.

Dieselförbrukningen år 2010 var den lägsta sedan 1953. Godstrafiken stod för hela minskningen av användandet av diesel, en minskning med 5 procent jämfört med 2009. Dieselanvändningen för järnvägstrafik totalt minskade med 3 procent och användningen av el minskade med 1 procent jämfört med 2009.

– 2009 års kraftigt minskade dieselanvändning blev inte så uppmärksammad på grund av att lågkonjunkturen påverkade godstransportarbetet negativt. Dieselanvändningen är dock ännu lägre 2010 trots att godstransportarbetet aldrig tidigare varit så högt. Det verkar därmed som att den långsiktiga trenden mot minskad fossilbränsleanvändning inom bantrafiken fortsätter, säger Johan Bjurström, utredare på Trafikanalys.

Antalet resor ökade med 1 miljon 2010 jämfört med 2009. Det är de kortväga, regionala resorna som ökar. De internationella resorna minskade för första gången sedan 1999, minskningen var på knappt 400 000 resor. Persontransportarbetet minskade något under 2010 men var det näst högsta uppmätta, endast överträffat av rekordåret 2009.