Förstudie om spårväg i Helsingborg och Höganäs

Foto: Christer Wiik
Idéskiss till spårvägnsnät. Bild: Helsingborgs kommun

Nu skickas förstudien kring spårväg i Helsingborg och Höganäs ut på remiss. Förstudien föreslår en utbyggnad av spårvägslinjer i de mest belastade busstråken inom Helsingborg samt på kuststräckan mellan Helsingborg och Höganäs.

En växande befolkning i kombination med bullerproblem, luftföroreningar och trängsel samt önskan om en levande stadskärna är tillsammans de viktigaste motiven till att kommunerna utreder spårvagnstrafik.

I en första etapp föreslås en linje från Helsingborg C till Väla via Lasarettet som kan öppna för trafik år 2022. Därefter föreslås en utbyggnad från Höganäs till Stattena med anknytning till den första linjen. Hela linjenätet beräknas klart år 2035.

För att få in så många synpunkter som möjligt skickas förstudien nu ut på remiss inför färdigställandet av slutrapporten som beräknas klar i december 2013.

Förstudien påbörjades under 2012 och har genomförts av teknikkonsultföretaget Sweco. Utredningen har undersökt vilka sträckningsalternativ som är mest lämpliga och var hållplatserna bör finnas.