”Sverige lider av en järnvägsparadox”

Foto: Christer Wiik

Investeringar i svensk järnväg har ökat kraftigt under de senaste två decennierna. Trots det tilltar problemen med trängsel och trafikstörningar. Möjliga orsaker är att investeringar inte har gjorts där de haft störst nytta och allt högre kostnader i anläggningsbranschen. Effektivare och smartare planering är en del av lösningen. Detta enligt en ny järnvägsrapport från konsultbolaget WSP.

Under de senaste två decennierna har värdet på det svenska järnvägsnätet ökat kraftigt, vilket beror på en högre investeringstakt än tidigare. I rapporten konstateras också att Sverige hamnar ungefär i linje med genomsnittet för de övriga utvecklade industriländerna när det gäller investeringar i järnväg.

- Vår rapport indikerar att Sverige lider av en järnvägsparadox. Trots större satsningar, som ligger i linje med jämförbara länder, tycks inte problemen ha minskat säger Tore Englén analytiker på WSP och författare av den rapport som är den första i en serie om det svenska järnvägssystemet.

Trängseln och trafikstörningarna inom tågtrafiken har tilltagit de senaste åren. Detta trots ökande investeringar i järnvägsnätet. I rapporten anges uppdämt investeringsbehov orsakade av de låga investeringar under 60-, 70- och 80-talen som en del av förklaringen. Likaså låga investeringar i storstadsområden med kraftig befolkningstillväxt och hög trafik. Stockholm har exempelvis fått endast 20 procent den statliga järnvägspotten under åren 1998-2009. Under samma period stod regionen för nära 60 procent av Sveriges totala befolkningstillväxt. - En annan bov i dramat är sannolikt kostnadsutvecklingen i anläggningsbranschen, att vi över tid fått allt mindre järnväg för pengarna. Det är därför högst angeläget att effektivisera planering och genomförande av nya investeringar. Här borde man vara öppen för nya modeller. Till exempel har funktionsupphandlingar i andra sammanhang visat sig kunna pressa kostnaderna och korta byggtiderna. Kanske är det läge att introducera det konceptet även inom järnvägen, säger Tore Englén.

Nästa del av rapporten presenteras i slutet av augusti.