”Tunnelbana till Barkarby station är första prioritet”

Barkarbystaden är ett av de största utbyggnadsområdena i Stockholmsområdet just nu. Under en tioårsperiod ska en ny stadsdel växa fram som kommer innefatta 5 000 nya bostäder, 6 000 nya arbetsplatser och 120 nya butiker. Bild: Tengbom/Järfälla kommun

En förlängning av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station är första prioritet i utbyggnaden av tunnelbanenätet. Så skriver Järfällas kommunstyrelseordförande Cecilia Löfgreen och SL:s ordförande Christer G Wennerholm på Dagens Nyheter Stockholms debattsida. En sådan förlängning skulle göra det möjligt att bygga dubbelt så mycket bostäder i Barkarbystaden.

Järfällas kommunstyrelseordförande Cecilia Löfgreen och SL:s ordförande Christer G Wennerholm skriver på DN Sthlm debatt att en förlängning av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby station via den framväxande Barkarbystaden är första prioritet och kan innebära en fördubbling av en fördubbling av antalet bostäder till 10 000.

Avståndet mellan Barkarby station och Akalla är cirka 3 kilometer och utgörs till största delen av Barkarbyfältet. På Barkarbyfältet pågår redan bostadsbyggandet. Över 800 bostäder har och håller på att färdigställas. I den nuvarande planen ska Barkarbystaden bestå av ungefär 5 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser.

En förlängning av tunnelbanan till Barkarby innebär att pendeltågsnätet binds samman med tunnelbanans Blå linje. På längre sikt kommer Förbifart Stockholm och E18 att mötas i närheten av stationen. Mälarbanans utbyggnad med ytterligare två järnvägsspår skapar förutsättningar för att Barkarby station kan bli en regional tågstation. Det ger förutsättningar för nya resmönster. Olika trafikslag och olika delar av Mälardalen och Stockholm knyts då samman i nordvästra Stockholms nya kollektivtrafiknod.

Förstudier och övergripande planer för tunnelbanans utbyggnad har tidigare tagits fram och det sammantaget med att kommunen äger huvuddelen av den mark som berörs är viktiga förutsättningar som kan medföra ett snabbt genomförande.