I högsta hastighet på Ostlänken

I och med att regeringen ställt sig positiv till projektet, fortsätter nu en mer detaljerad planering av Ostlänken, som innebär en ny dubbelspårig, 15 mil lång, järnväg mellan Järna och Linköping. Då det kommer att vara möjligt att trafikera upp till 320 km/tim, blir järnvägssträckan även Sveriges första höghastighetsbana. Men trots detta kommer Ostlänken att bli ett månghövdat trafiksystem med plats för såväl höghastighetståg, som regional- och lokaltåg.

Södra stambanan och Västra stambanan, vilka försörjer tågtrafiken från Stockholm söderut mot Malmö respektive Göteborg, delar idag spår från Stockholm ända fram till sörmländska Katrineholm. Men innan dess, strax söder om Järna delar sig banan i två grenar, en dubbelspårig och snabbtågsanpassad via just Katrineholm och en enkelspårig via Nyköping.

Detta har medfört att det endast är regionaltåg som trafikerar Norrköping och Linköping via Nyköping. Snabbtåg, som exempelvis X 2000, måste däremot ta en västlig omväg från Stockholm via Katrineholm, innan de åter kan svänga av åt sydost.

Denna omväg är inte bara tidskrävande utan skapar också kapacitetsproblem på banan fram till Katrineholm, eftersom både Malmötågen och Göteborgstågen här måste dela spår.

Regionförstoring

Trots att Norrköping-Linköping är den fjärde storstadsregionen har Östergötland ibland framställts som isolerad från Mälarregionen. Men enligt det regionala samverkansbolaget Nyköping-Östgötalänken AB, så är resandet mellan Östgötaregionen och Stockholm större än resandet mellan Stockholm- Örebro, Stockholm-Malmö och Göteborg-Stockholm.

Många tror att just pendlandet mellan östra Södermanland/Östergötland och Stockholm kan komma att öka ännu mer med Ostlänken. Till exempel blir restiden mellan Stockholm och Norrköping endast 1 timme, vilket leder till att Stockholmsregionen kan komma att breddas geografiskt och en så kallad regionförstoring har skett. Och det finns ett stort befolkningsunderlag att utgå ifrån. I de sju direkt berörda kommunerna som ligger i östra Sörmland och centrala Östergötland i anslutning till banan bor cirka 450 000 invånare och det finns här cirka 40 000 företag, universitet, hamnar och flygplatser.

Samordning över gränser

Ägarna till Nyköping-Östgötalänken AB är 6 kommuner och 2 regionförbund och alla har ett gemensamt intresse av att få till stånd Ostlänken så snart som möjligt.

- Bolaget har som uppgift att driva frågor som parterna bättre kan driva gemensamt än var och en för sig. Det handlar således om samordningsfrågor över kommun- och regiongränser, säger Per Sandström, vd på Nyköping-Östgötalänken AB.

Byggstart inte beslutat

I regeringens infrastrukturproposition från 2012 så finns Ostlänken med i planeringen som en första östra del av en ny stambana för snabb/höghastighetståg.

- Det som händer just nu är att Trafikverket tar fram vissa kompletteringar för Ostlänken. Sedan ska banan placeras in i den nationella åtgärdsplanen 2014-2025. Remissversionen går ut i maj månad. Trafikverket har börjat med inledande samråd om planeringen inom resecentrumområdena. Men det är idag oklart när spaden kan sättas i marken och var, säger Per Sandström.

Resecentra

Flera städer längs banan är i alla förberedda på banan, då det i samband med Ostlänken ska byggas nya resecentra i Linköping, Norrköping, Nyköping, Skavsta flygplats samt Vagnhärad. De båda östgötametropolerna Norrköping och Linköping har långtgående planer för hur banan kan komma att utveckla städernas stadskärnor i stort. Regeringens positiva besked om Ostlänken innebär till exempel att Norrköpings kommun nu återupptar planeringen för ett nytt resecentrum och utvecklingen av området Södra Butängen, strax norr om den befintliga centralstationen.

Linköping har varit ännu tidigare ute i sin planering. Redan 2008 tog kommunfullmäktige det historiska beslutet att flytta resecentrum från södra till norra sidan av Stångån. Samtidigt inleddes ett omfattande planarbete för området för resecentrum och en helt ny stadsdel.

När Alliansens partiledare presenterade Ostlänken på Stora Torget i Linköping i augusti 2012 var översiktsplanerna redan klara.

- När startskottet för Ostlänken gick lämnade vi startblocken direkt och vi i bjöd in till en internationell arkitekttävling och började rekrytera personal, säger Linköpings samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilsson.

Innerstan växer över ån”

Linköpings kommun har sedan augusti 2012 rekryterat ett 20-tal nya medarbetare för att arbeta med planer och exploatering, och fler kommer det att bli.

Projektet för resecentrum och nya stadsdelen går under namnet ”Innerstan växer över ån”.

Den nya stadsdelen kommer att få cirka 20 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder inom en period av cirka 20 år. Här ligger redan arenan Cloetta Center, en ny räddningsstation och nya fotbollsarenan invigs i maj i år.

Linköping är regionens pendlingsnav med cirka 20 000 dagliga inpendlare för arbete och studier. Därför är Linköpings nya resecentrum inte bara något som knyter ihop Linköpings kommunikationer, utan hela regionens. Här strålar hela regionens kommunikationer samman.

- Ostlänken är det viktigaste beslutet för Linköping på 40 år, sedan vi fick universitetet på 70-talet. Det är av både nationellt och regionalt intresse att vi får nya järnvägsspår. Vi har under många år haft en stark befolkningstillväxt i regionen och har nu en stor arbetspendling såväl inom som utanför regionen. Detta kommer att betyda mycket för näringslivets fortsatta utveckling, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.