Avsiktsförklaring kring storregional kollektivtrafik

Foto: Christer Wiik

Bättre drift och underhåll av järnvägen och storsatsningar för den växande storstadsregionen är några av de åtgärder som ledande politiker och beslutsfattare för sju län ställt sig bakom i en gemensam PM inom ramen för En Bättre Sits-samarbetet.  

Länen har även undertecknat en avsiktsförklaring kring ett framtida storregionalt kollektivtrafiksystem när Citybanan öppnas 2017.  Avsiktsförklaringen och PM:en överlämnades sedan till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

De län som samarbetar i frågorna är Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. I avsiktsförklaringen visar regionens företrädare hur de vill utveckla tågtrafiken i den växande storstadsregion som östra Mellansverige utgör, och i och med överlämnandet till infrastrukturministern är förhoppningen att staten också ska ta sitt ansvar på infrastruktursidan för att ge förutsättningar för de långsiktiga investeringarna. Christer G Wennerholm är vice ordförande i Mälardalsrådet och leder den politiska styrgruppen för En Bättre Sits-samarbetet. – I diskussionen med staten om finansiering av transportsystemet är det viktigt att framhålla att en bättre kollektivtrafik innebär ett regionalt ekonomiskt åtagande som över tid är mer än dubbelt så stor som den medfinansiering på två miljarder kronor som regionen gjort för Citybanan, säger Wennerholm.

Avsiktsförklaringen betonar också särskilt vikten av att brister i åtgärdas. Därför är det nödvändigt att staten möter regionens ambitioner med ytterligare satsningar på transportsystemets infrastruktur, menar Christer G Wennerholm.

– Satsningen på regionaltågstrafiken är efterlängtad, inte minst eftersom antalet resenärer sedan 1997 nästan har fördubblats årligen, till totalt 15 miljoner.