Trafikverket beslutar om dimensionerande hastighet på Ostlänken

Foto: Trafikverket

För att öka järnvägens kapacitet och robusthet har Trafikverket, enligt beslutad nationell plan, i uppdrag att påbörja utbyggnaden av nya stambanor på sträckorna Ostlänken, Göteborg-Borås och Lund-Hässleholm.

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. För att klara tidplanen för Projektet Ostlänken, som har kommit längst i planeringen, har Trafikverket tagit beslut om viktiga förutsättningar för den fortsatta planeringen och projekteringen på sträckan, till exempel dimensionerande hastighet.

– Förseningar av tidplanen innebär ökade kostnader. God framdrift är viktigt för att de tre sträckorna ska komma till nytta som planerat, Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

 Inför det fortsatta arbetet har Trafikverket beslutat att Ostlänken och Göteborg-Borås dimensioneras för inriktningshastigheten 250 km/h. Dragningen av Ostlänken ska ske inom den korridor som regeringen beslutat i tillåtlighetsprövningen. Lund-Hässleholm dimensioneras för 320 km/h. Sträckan erbjuder bättre förutsättningar för högre hastigheter än Ostlänken och Göteborg-Borås.

– Detta innebär mindre förändringar av de beräknade restiderna med höghastighetståg. För Stockholm-Göteborg blir restiden ungefär 2 timmar och 8 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och för Stockholm-Malmö blir restiden ungefär 2 timmar och 35 minuter jämfört med tidigare 2 timmar och 30 minuter, säger Lennart Kalander.

Sverigeförhandlingen har förhandlat fram och tecknat avtal om stationsorter på de nya stambanorna för höghastighetståg. De ska inte omprövas. Med utgångspunkt i Sverigeförhandlingens underlag, kan Trafikverket ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg-Borås. Utgångspunkt för detta är att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som är aktuella ur ett nationellt perspektiv.

 

Nya politiska beslut kan ändra förutsättningarna för utbyggnaden:

- Vid nya politiska beslut kan förutsättningarna för utbyggnaden av de nya stambanorna ändras, dock med konsekvenser för tidplaner och kostnader, säger Lennart Kalander.