Mälardalslän svarar EU om strategisk infrastruktur

Foto: Hector Rail

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete lämnar ett gemensamt samrådssvar om EU:s infrastrukturfonder. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och Mälardalsrådet.

- Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som landets konkurrenskraft. Det är viktigt att regionen arbetar proaktivt så att vi blir väl sammanlänkade med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet. Den så kallade ScanMed-korridoren, The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, löper genom regionen från Finland och Östersjön i öster och vidare i sydvästlig riktning via Region Örebro län respektive Region Östergötland.

- Transportinfrastrukturen måste ses ur ett systemperspektiv när planering görs på nationell- och europeisk nivå. Stockholm-Mälarregionen har enats om regionens prioriterade infrastrukturbehov inför vårens beslut om nationell plan för transportsystemet. De prioriterade behoven har samtliga en tydlig koppling till de transeuropeiska transportkorridorerna med fokus på ScanMed-korridoren. Bland dessa finns Hallsbergs rangerbangård, som måste byggas ut sammanhållet och med ett systemperspektiv för att längre (750 meter) och tyngre tåg ska kunna köras enligt kraven för TEN-T-nätet, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet koordinerar det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som omfattar de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik.