Strukton Rail: ”Ökad jämställdhet ökar vår kompetensbredd och konkurrenskraft”

Foto: Strukton Rail

De senaste åren har allt fler bygg- och anläggningsföretag satt fokus på ökad jämställdhet i sin verksamhet. Den utvecklingen fortsätter på Strukton Rail, som ombildade sin ledningsgrupp i början av året. Resultatet blev en jämn fördelning av manliga och kvinnliga chefer. 

Andelen kvinnor och män i ledningsgrupper är en faktor som ofta får representera jämställdhetsnivån i ett företag. Strukton Rail hade tidigare 12 procent kvinnor i ledningsgruppen, men tack vare flera glädjande chefsrekryteringar de senaste åren har andelen kvinnor i ledningen ökat till 45 procent. Strukton Rails vd Robert Röder menar att utvecklingen går åt rätt håll och att det är ledningens ansvar att i ord och handling arbeta för ökad jämställdhet. På Strukton och i järnvägsbranschen i stort är däremot andelen kvinnor fortfarande blygsam. Strukton Rail har 12 procent kvinnliga anställda, men målet är att fler ska hitta in till järnvägsjobben som fortfarande är relativt okända. Väl på plats ska både kvinnor och män ha rätt förutsättningar att trivas, stanna kvar och utvecklas på jobbet.

- Att rekrytera och behålla fler kvinnor är en framgångsfaktor för oss. Inte minst för att det ökar vår rekryteringsbas som idag är för snäv och traditionellt sett har varit väldigt mansdominerad. Inom järnvägssektorn har vi ett enormt rekryteringsbehov de närmaste åren. Ökad jämställdhet ökar vår kompetensbredd och konkurrenskraft, och på köpet blir Strukton en mer attraktiv arbetsplats, säger Strukton Rails VD Robert Röder.

Men strävan mot jämställdhet och arbete för likabehandling handlar om mycket mer än att ha lika andel kvinnor och män i företaget, säger Robert Röder.
- Viktigast är att vi jobbar målmedvetet med värderingar och har nolltolerans mot alla typer av kränkningar mot både kvinnor och män. På en inkluderande arbetsplats känner vi oss välkomna oavsett vilken identitet eller bakgrund vi har, och i en sådan miljö finns det utrymme för människor att växa, menar Robert Röder.
Källa: Strukton Rail