Nya Upptåg på ingång

Upptåg vid Uppsala station. Foto: Christer Wiik

Nu har nästa steg tagits för att få nya och större Upptåg. Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala har beslutat om en infasningsplan för nya tåg och en utfasningsplan för dagens tåg. Dessutom har nämnden beslutat rekommendera Regionstyrelsen att anta ett uppdragsavtal som innebär en beställning av åtta stycken nya tåg. Besluten fattades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 18 december.

– Kollektivtrafiknämnden har nu fattat de beslut som behövs för att Regionstyrelsen i sin tur ska kunna fatta det slutliga beslutet som innebär att nya tåg beställs, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Vid Regionstyrelsens sammanträde 23 januari 2018 finns ärendet med och under förutsättning att beslut fattas om att anta ett uppdragsavtal för beställning av tåg så kan vi ha de första nya tågen på plats i slutet av 2019, säger Bertil Kinnunen.

– Behovet av nya tåg finns redan nu eftersom flera tågavgångar har fler resande än sittplatser. Men det är en stor investering och därför behöver beslut fattas på flera politiska nivåer. När beslutet är fattat sätter tågleverantören igång att tillverka tågen och det tar nästan två år från beställning till levererat tåg, säger Bertil Kinnunen.

Tågen är av fabrikat Stadler Dosto ER 1 och tillverkas i Schweiz. Det är dubbeldäckartåg med fyra vagnar och varje tåg har 357 sittplatser vilket ska jämföras med dagens tåg som har 170 sittplatser.

Det är AB Transitio som köper och äger tågen som sedan hyrs av Region Uppsala. Beslutet som Regionstyrelsen förväntas fatta är att anta ett uppdragsavtal med AB Transitio som innebär att AB Transitio köper åtta stycken Stadler Dosto ER 1-tåg.

Infasningsplanen som Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetat fram godkändes av nämnden och innebär att nya tåg successivt sätts i trafik från slutet av 2019 och under 2020. Utfasningen av dagens tåg sker i samma takt som de nya tågen levereras och innebär att de inhyrda tågen som i dag körs på sträckan Uppsala – Sala ersätts med tåg som i dag körs på sträckan Uppsala – Gävle.

Fakta: 
AB Transitio ägs gemensamt av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och har som uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.