Transportstyrelsen: ”Marknaden för underhåll av järnvägsfordon utvecklas positivt”

Tåg uppställda vid Göteborg Centralstation. Foto: Christer Wiik

Underhållsmarknaden för järnvägsfordon utvecklas positivt med konkurrens mellan flera företag. Men tillgången till underhållsverkstäder varierar i landet och järnvägsföretag kan få köra omvägar för att få det underhåll man behöver. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen som beskriver marknaden för underhåll av lok och vagnar.

Tillgången till järnvägsnära tjänster blir allt viktigare i takt med att konkurrensen ökar på spåren med fler företag som kör person- och godtrafik. Dit hör underhåll av lok och vagnar som är en förutsättning för att järnvägsföretagen ska kunna erbjuda säkra tågtransporer till resenärer och godstransportköpare.

I rapporten intervjuas både företag som levererar tjänsterna och järnvägsföretag som nyttjar dessa. På det stora hela tycker de tillfrågade att underhållsmarknaden utvecklats positivt.
– Traditionella marknadskrafter styr till stor del aktörernas agerande och på det stora hela upplever järnvägsföretagen och andra som behöver underhålla sina fordon att de har tillgång till det underhåll de behöver för att kunna erbjuda transporttjänster, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

Konkurrens men också samarbete
Underhållsföretagen upplever också att konkurrensen ökar, vilket bidrar till ökade krav att utveckla sina tjänster.
Det framkommer även att företagen samarbetar på olika sätt inom ramen för olika kund- och leverantörsrelationer. Det beror på att det är flera olika företag som är inblandade i produktionen av tjänster. På detta sätt kännetecknas den svenska underhållsmarknaden av ömsom konkurrens, ömsom samarbete.

Övriga slutsatser i rapporten:
Det råder viss brist på kapacitet på underhållsverkstäder i storstadsområdena. Bristen drabbar främst de järnvägsföretag vars trafik har start- eller slutpunkt i storstäderna samt de aktörer som bedriver regional kollektivtrafik i dessa områden.
Jernhusen äger och förvaltar en betydande andel av underhållsanläggningarna på järnvägsmarknaden. Flera aktörer upplever att Jernhusen har en alltför dominerande ställning på den svenska marknaden för underhåll av järnvägsfordon. Transportstyrelsen anser därför att det finns skäl att förtydliga Jernhusens roll på den svenska underhållsmarknaden.
Källa: Transportstyrelsen