Ny möjlig utformning av järnväg Göteborg − Borås

Diskussioner har nu inletts mellan Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket om en möjlig ny inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås. Det som diskuteras är att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men samtidigt förbereda så att den kan byggas ut för höghastighetstrafik när övriga delar av sträckan Göteborg − Stockholm tillkommer.

I mars presenterades regeringens direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering (förslag till nationell plan) för perioden 2018-2029. I direktivet meddelade regeringen att målet är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Utbyggnaden ska ske etappvis och i den takt som ekonomin tillåter.

Regeringen pekade också ut att sträckorna Ostlänken mellan Järna – Linköping och sträckan Lund – Hässleholm, i ett tänkt höghastighetssystem, ska byggstarta under planperioden.

Mot denna bakgrund har Trafikverket sett att det ekonomiska utrymmet är begränsat för att kunna färdigställa höghastighetsjärnvägen Stockholm – Göteborg eller Stockholm – Malmö under den närmast kommande planperioden.

Nu diskuteras att i ett första skede bygga en dubbelspårig järnväg på sträckan Göteborg-Borås, med spår in till regionala stationer. Det möjliggör en robust regional trafik som är utbyggnadsbar för ett höghastighetssystem.

− Trafikverkets förslag till åtgärdsplanering lämnas till regeringen den 31 augusti. Inför det har nu en diskussion med Västra Götalandsregionen och berörda kommuner inletts. Ett väl utnyttjat omtag kan möjliggöra en lösning som på ett balanserat sätt svarar mot både de västsvenska och nationella behoven och skapar stora nyttor både initialt och på längre sikt, säger Håkan Wennerström , direktör i Trafikverket Region väst.

Sverigeförhandlingens utgångspunkt är att nyttorna ska blir så stora som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

− Det finns nu möjlighet att diskutera och utveckla lösningar som bättre svarar mot såväl regionala som nationella behov. Planeringen har hittills utgått från att både höghastighetståg och regionala tåg ska samsas på samma spår på hela sträckan Göteborg – Borås. Med till exempel bibanor in till regionala stationer ökar kapaciteten och spårsystemet anpassas bättre för tåg med olika hastigheter. Med det omtag som nu diskuteras kan sträckan Göteborg – Borås till en början trafikeras med effektiv regional trafik för att sedan byggas ut också för höghastighetståg när sträckan mellan Stockholm och Göteborg färdigställs, säger HG Wessberg på Sverigeförhandlingen.

Nu fortsätter dialogen mellan Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket. I dialogen ingår både frågor om finansiering och utformning.

− Den här lösningen ökar möjligheten att bygga ytterligare någon station och bedriva tätare regionaltågstrafik, och det är därmed naturligt att en förhandling baserad på nyttor tas upp med fler parter än tidigare, säger HG Wessberg .

Bakgrund

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden.  Regeringens direktiv presenterades den 24 mars 2017 och innehåller anvisningar för Trafikverkets åtgärdsplanering.

Regeringen pekar särskilt ut sex prioriterade utmaningar (klimatet, bostäder, näringslivet, sysselsättningen, digitaliseringen och ett inkluderande samhälle).  

Direktivet pekar också ut att byggstart av höghastighetsjärnväg Järna – Linköping (Ostlänken) och Lund – Hässleholm ska ske under planperioden. Byggandet av de nya stambanorna ska ske på ett sammanvägt sätt med hänsyn till de samlade behoven i hela transportsystemet. Förslaget till ny nationell transportplan ska lämnas till regeringen senast den 31 augusti. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.

Efterfrågan på förbättrade kommunikationer mellan Göteborg och Borås, ett av Sveriges största pendlingsstråk, är stor. På sträckan planeras bland annat en station vid Landvetter flygplats. Trafikverket återupptog 2013 planeringen av ny järnväg på sträckan och arbetet har utgått från de utredningar i form av förstudier och järnvägsutredning som dåvarande Banverket tog fram i början av 2000-talet. År 2014 tillkom Sverigeförhandlingen, och Trafikverket inledde arbetet med En ny generation järnväg, dvs höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.