Spårvägen i Lund byggs på flera platser samtidigt

Spårväg Lund C - ESS är motorn i en omfattande stadsutveckling i nordöstra Lund som innebär förtätning i befintlig stadsmiljö och utbyggnad av en ny stadsdel på Brunnshög. Kartan visar hur stråket kan se ut när alla byggnaderna (de vita klossarna) är på plats. På sikt planeras för uppemot 50 000 nya människor som bor eller verkar längs med spårvägssträckan. Karta: Lunds kommun

Spårvägen i Lund börjar officiellt byggas den 7 mars, på tre olika platser: Kung Oskars väg vid Getingevägen, på Sölvegatan vid Kårhuset och på Sölvegatan vid E22. Spårvägen sträcker sig mellan Lund C och ESS, på en 5,5 km lång linje. Det kommer att byggas på flera platser samtidigt för att färdigställa infrastrukturen till första halvåret av 2019. Det skriver Lunds kommun i ett pressmeddelande.

 

Spårvägen ska byggas både i en befintlig stadsmiljö och på åkermarken på Brunnshög, och förutsättningarna är väldigt olika: på Brunnshög kan gator och spåret byggas i princip direkt, innan staden växer ikapp; i stadsmiljön krävs omfattande förarbeten med att bredda vissa gatusektioner, fälla träd, ta hand om arkeologin och bygga om ledningar – innan det blir aktuellt med att bygga själva spårvägen.

Vattenledningar behöver byggas om på Kung Oskars väg, mellan Norra Promenaden och Getingevägen. För att kunna göra det arbetet behöver gatusektionen vid korsningen på Getingevägen breddas och anpassas inför ledningsomläggningen. Det förberedande arbetet görs under v.10-12. Arbetet på Kung Oskars väg börjar vecka 12 och pågår fram till påsk.

Ledningar på Sölvegatan vid LTH-parken behöver flyttas och byggas om. Arbetet med ombyggnad av fjärrvärme-, fjärrkyla- och vattenledningar startar vid Kårhusplatsen i vecka 11 och kommer att så småningom att fortsätta mot Ingvar Kamprad Designcentrum.

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter, vegetationen runt omkring tas bort för att sedan ersättas med nya växter, ledningar byggs om och så gör även bron för E22:an. 

En ny bro kommer att byggas vid sidan av den gamla, i en djup schakt, väster av E22. När den nya bron och platsen runt omkring är färdigbyggda, kommer den gamla bron att rivas och den nya att lanseras på plats. Detta sker först våren 2018. Nu närmst – vecka 10 – stängs gatan för motortrafik för arbetet med att schakta bort jordmassorna och bygga om ledningarna.

Det händer också i mars:
- Besiktning av fastigheter som är nära belägna bygget av spårvägen. Syftet är att dokumentera byggnadernas befintliga skick och skydda dem från eventuell påverkan. Besiktningen görs av företaget Bergsäker AB.

- Fällning av träd på S:t Laurentiigatan och på Sölvegatan. Träden på S:t Laurentiigatan fälls redan under vecka 10 för att säkra framkomlighet för busstrafiken, när den flyttas tillbaka under byggarbetet på Kung Oskars väg. Nya träd på S:t Laurentiigatans södra sida kommer att planteras när gatan färdigställs för spårvagnstrafik 2019.

- Flytt av ett 10-tal träd från Clemenstorget där spårvagnshållplatsen Lund C senare ska byggas. Ett förberedande arbete med rotbeskärning inleds under vecka 10. Under flera dagar i vecka 11 flyttas plataner och lindar till Brunnshög. 

 - Arkeologisk undersökning vid Allhelgonakyrkan börjar den 20 mars och pågår i tre veckor. Det är arkeologer från Kulturen som genomför undersökningen.

Det blir trånga byggsektioner med djupa schakter och stora maskiner. Principen för trafikföringen är att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Biltrafiken prioriteras inte och i vissa fall kommer att stängs av helt. Lunds kommun uppmanar alla trafikanter i Lund att välja hållbara transportalternativ. Vi kommer att bl. a. erbjuda elcyklar för testcyklister.
Det kommer att ta cirka två år att bygga spårvägen i Lund. Trafikstart planeras till hösten 2019.