”Kollektivåkandet i Halland ökar på bred front”

Halmstad C. Foto: Christer Wiik

Allt fler väljer att resa kollektivt i Halland. Under 2016 har det totala resandet med Hallandstrafiken ökat med 5,5 procent jämfört med föregående år. Hallandstrafiken når därmed det uppsatta målet för 2016, att resandet med kollektivtrafiken ska öka med minst 5 procent. Och trenden håller i sig, under de senaste 10 åren har resandet ökat med hela 63 procent (2016 jämfört med 2006).

 - Det är väldigt glädjande att kollektivåkandet i Halland ökar på bred front och till och med överträffar det högt satta målet. Det ger oss bra förutsättningar för att arbeta vidare med att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft, säger Gösta Bergenheim ordförande i Hallandstrafiken AB.

Tågresandet längs Västkustbanan fortsätter att öka. 2016 ökade resandet med 3,5 procent, och sedan trafikstarten 2009 har resandet ökat med hela 136 procent. Under det senaste året har det gjorts flera satsningar på banan. Öresundstågen har fått fler avgångar under året och trafiken norrut, från Varberg till Göteborg, har förstärkts ytterligare från december 2016. I december 2015 kom de första Pågatågen till Halland via den nyöppnade Hallandsåstunneln. Tillsammans med Öresundstågen trafikerar de nu mellan Halmstad och Helsingborg, vilket har förbättrat möjligheten att resa kollektivt söderut mot Skåne och påverkat resandet positivt på sträckan. Förbättringarna i tågtrafiken på Västkustbanan bidrar till att det blir lättare att bo på ett ställe och jobba eller studera på ett annat.

Stadsbusstrafiken visar på en positiv utveckling i samtliga orter i Halland. Totalt ökade resandet med drygt 10 procent inom stadsbusstrafiken. I Halmstad, som har haft en positiv utveckling sedan 2013, ökade resandet med 5,7 procent under 2016 jämfört med året innan. I november gjordes den miljonte resan på linje 30, som går mellan Eurostop och Tylösand, och i december nådde vi hela fyra miljoner resor i stadsbusstrafiken i Halmstad. Hallandstrafiken ser extra positivt på denna resandeökning då byggnationen av resecentrum etapp 2 är i full gång i staden. Framkomlighetsåtgärder underlättar för bussarna, vilket har varit en avgörande faktor för resandeutvecklingen.

I Varberg har resandet ökat med drygt 36 procent jämfört med föregående år. Resandeutvecklingen har varit mycket positiv sedan stadsbusslinjenätet lades om i december 2015. Varberg hade för första gången fler resor än stadsbusstrafiken i Falkenberg under ett år. Falkenberg fortsätter dock att öka stabilt sedan linjenätsjusteringen 2011, och ökar med 10 procent under 2016 jämfört med året innan. I Kungsbacka ökade resandet med ca 34 procent. Även här satsade Hallandstrafiken under 2015, och busstrafiken lades om med start i juni. Resandet har visat en mycket positiv trend sedan dess.

Regionbusstrafiken ökar även den, med totalt 5,3 procent under 2016. Hallandstrafiken har satsat där resurserna gör störst nytta, vilket är i utpekade kollektivtrafikstråk där huvudlinjerna trafikerar. Det är också på dessa huvudlinjer som resandet har ökat under de senaste åren.