”Öka rörligheten i Stockholmsregionen”

Foto: Bengt Säll

Den 25 januari håller Länsstyrelsen i Stockholm en hearing med regionens politiker för att redovisa och diskutera Stockholmskommunernas viktigaste behov av framtida transportinfrastruktursatsningar. KSL:s ordförande Mats Gerdau är på plats för att presentera de 26 kommunernas önskade satsningar. Utbyggd kollektivtrafik och utvecklade gång- och cykelstråk står högst på önskelistan.

Länsstyrelsen i Stockholm är ansvarig för den regionala infrastrukturplaneringen i en ny länsplan för 2018-2029 där länets alla kommuner medverkar genom att lämna åtgärdsförslag. I sina yttranden har kommunerna framförallt lyft transportens betydelse för att öka bostadsbyggandet; ju fler och bättre möjligheter det finns att röra sig till och från ett område, desto fler bostadsområden kan man bygga.

Den 25 januari samlas flera av länets politiker på en hearing för att ta del av Stockholmskommunernas behov. För kommunernas räkning finns KSL:s ordförande Mats Gerdau på plats.

Kommunerna har ett gemensamt behov att öka rörligheten inom regionen. Ett genomgående önskemål är att utveckla kollektivtrafiken med bussvägnät, pendeltåg och tunnelbana, eftersom infrastrukturen utökar möjligheterna för arbetspendling och framväxten av nya bostadsområden, en nödvändig utveckling för att skapa en levande region. Det möjliggör även cykel- och gångvägar och bilvägnät, något många kommuner vill förbättra och bygga ut. Flera kommuner, framförallt skärgårdskommunerna, lyfter även båttrafiken som en viktig infrastruktursatsning. Några av de stora investeringsprojekt som nämns är dubbelspår för Nynäsbana och Svealandsbanan, samt Förbifart Stockholm.

Efter hearingen, som återkopplar till det totala åtgärdspaketet och de synpunkter som kommit in, ska Länsstyrelsen i Stockholm samla ihop alla behov, bedömningar och förstudier. Därefter starta en ny remissomgång.