Kollektivtrafikstråk i Uppsala dimensioneras för spårväg

Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala fattade på sitt sammanträde den 14 december beslut om att de investeringar som planeras för kollektivtrafikstråket till Ulleråker ska dimensioneras för stadsspårväg. Beslutet är det första i en lång rad som kommun och landsting måste fatta gällande framtidens kollektivtrafik i Uppsala.

För att få de 120 miljoner som kommunen tilldelats i statligt stadsmiljöavtal, behövde ett beslut om hur pengarna ska användas fattas innan årsskiftet.– Det här är det första stora beslutet på vägen mot en utbyggd och efter en växande befolkningen anpassad kollektivtrafik, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län presenterade den 8 december den utredning gällande systemval för framtidens kollektivtrafik, som ska ligga till grund för framtida beslut. Valet står mellan stadsspårväg och Bus Rapid Transit, och ska trafikera de stråk som bedöms få flest passagerare i takt med att staden växer. Det handlar om en ”åtta” mellan Gottsunda – Ultuna – Ulleråker – Gränby - Råbyvägen. I övriga staden och på landsbygden ska även i fortsättningen buss användas. Landstingets mål är att all busstrafik ska bli fossilfri.– Vårt gemensamma mål är att fler åker kollektivt och på lång sikt är stadsspårväg det som bäst främjar utbyggnad av staden och som har störst passagerarkapacitet. Det är därför en viktig milstople när vi i gatu- samhällsmiljönämnden fattat beslut om att stråket till Ulleråker ska dimensioneras för spårväg.

Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala har fattat beslut om att det så kallade kunskapsspåret, som ska binda ihop Ultuna med centrala staden, ska dimensioneras för spårväg. Karta: Uppsala kommun