Regional kraftsamling kring de regionala järnvägarna

Foto: Göran Fält/Trafikverket

Nu har politiker från Västra Götalandsregionen bjudit in samtliga Sveriges län till en träff i Stockholm om de regionala järnvägarnas framtid. Skicket på dessa järnvägar blir allt sämre, och det finns en risk för avveckling om inget görs. ​Syftet med träffen är att skapa sig en bild av situationen i landet för de regionala järnvägarna, och att gemensamt verka för att de ska utvecklas.

- Under de senaste tre decennierna är det tydligt att statens intresse för de regionala järnvägarna har minskat kraftigt. Följden har blivit eftersatt underhåll med förseningar och hastighetsbegränsningar som följd. Ansvaret för underhåll och investeringar tenderar nu allt mer att läggas över på regionerna. Det är inte rimligt. Staten måste ta ansvar för att utveckla de regionala järnvägarna, säger Johnny Magnusson (M).

Västra Götalandsregionens politiska ledning menar att underhåll och investeringar för de regionala järnvägarna måste lyftas in i statens nationella infrastrukturplan för åren 2018-2029.  Det är nödvändigt för att förhindra avveckling av tågtrafiken och nedmontering av järnvägsnätet. Det är en fråga som är viktig för hela landet.

- Om vi vill ha ett ökat bostadsbyggande och större arbetsmarknadsregioner måste det finnas kommunikationer som motsvarar efterfrågan. Tågen är ryggraden i transportsystemet och måste upprustas för att klara Sveriges mål när det gäller näringslivsutveckling, landsbygdspolitik och minskad klimatpåverkan, säger Birgitta Losman (MP).

I Västra Götalandsregionen finns en tro på att de regionala banorna skulle kunna utvecklas och spela en större roll i samhällets utveckling.

- Vi vill se upprustning men också investeringar i de regionala järnvägarna som tillåter en resandeökning, fler tåg och kortare restider. Här finns stor potential att avlasta vägnätet och överföra personresor och godstransporter till järnväg, säger Helen Eliasson (S).