Nedräkning för Västmetron

Västmetron löper mellan Helsingfors och den västra grannstaden Esbo. Karta: Länsimetro

Tidpunkten för när trafiken på Västmetron i Helsingfors kan sätta igång klarnar i oktober när det finns tillräcklig erfarenhet av testningarna. Men enligt nuvarande bedömning kommer förutsättningarna för att inleda passagerartrafik att uppfyllas senast i januari 2017. Det skriver Västmetrons projektorganisation Länsimetro i ett pressmeddelande.

Byggandet av västmetron framskrider. I omedelbar närhet av varje station, med undantag för Björkholmen, pågår även andra aktörers byggprojekt som kommer att fortsätta ännu efter det att metrotrafiken har inletts.

Testning och prov att systemen fungerar pågår. Den sista fasen går ut på samprovdrift. Genom samprovdriften säkerställs att metrons säkerhet och att de olika systemen fungerar tillsammans. Utöver testning av enskilda stationer går samprovdriften även ut på att testa de intilliggande stationernas och banlinjens funktion som helhet. Systemens funktion granskas i många varierande fiktiva undantagsförhållanden. Framför försäkrar man sig om att systemen återställs från undantagsförhållande till normalläge. Testningen pågår i flera dagar. I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på Hertonäs metroövervakningscentral, som har till uppgift att övervaka metrons funktion och trafik.

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HSL granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar. Enligt dagens bedömning kommer förutsättningarna för att inleda passagerartrafik att uppfyllas senast i januari 2017.HSL beslutar om när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.Källa: Länsimetro