Anna Johansson besökte Stora Enso i Göteborg

Fr v Ulrika Lilja, Kommunikationschef, Stora Enso, Knut Hansen, Logistikchef, Stora Enso, Anna Johansson, Infrastrukturminister och Jörgen Olofsson, Transportchef, Stora Enso Skog framför ett av RoRo-fartygen som går i linjetrafik mellan Göteborg och Zeebrugge i Belgien med Stora Ensos produkter. Foto: Stora Enso

Den 19 augusti besökte infrastrukturminister Anna Johansson Stora Enso i Göteborgs RoRo-terminal i Göteborgs hamn. Hamnen är navet för Stora Ensos leveranser från Sverige. Var sjunde container som lämnar Göteborgs hamn är fylld med produkter från Stora Enso och skeppas till kunder över hela världen. Anna Johansson fick vid besöket ta del av hur Stora Ensos logistikkedja är uppbyggd och hur betydelsefulla effektiva och hållbara transporter är för verksamheten. - Fortsatta investeringar i infrastruktur och en prioritering av godstrafiken är avgörande för svensk skogsindustri. Våra leveranskedjor bygger på att vi effektivt kan kombinera och integrera olika transportslag – lastbilar, tåg och fartyg. Varje del i kedjan måste fungera optimalt för att vi effektivt ska kunna förse våra produktionsenheter med virkesråvara och få ut färdiga produkter till våra kunder globalt, säger Knut Hansen, Logistikchef, Stora Enso. Stora Enso är Sveriges största skogsindustriföretag. Den totala årliga transportvolymen i Sverige är drygt 20 miljoner ton. Den största delen av detta utgörs av virkestransporter från skogen till företagets produktionsenheter, som finns på mindre orter i mellersta och södra Sverige. ”Volymerna av virkesråvara på järnväg har mer än fördubblats under 2000-talet. Vi arbetar målmedvetet för att flytta transporter från lastbil till tåg, men vi är beroende av alla transportslag, säger Jörgen Olofsson, Transportchef, Stora Enso Skog. Anna Johansson fick information om att Stora Enso initierat och varit drivande i flera utvecklingsprojekt för att få till mer effektiva och hållbara transporter, exempelvis test av längre och tyngre lastbilar och tåg, ny teknologi för rening av utsläpp och utvärdering av olika alternativa bränslen. ”Stora Enso och skogsindustrin har unika möjligheter att bidra och gå före vad gäller omställning till ett fossilfritt och hållbart Sverige. Logistikkedjan är en av de stora utmaningarna för bioekonomin. Det är därför vi engagerar oss och satsar resurser för att få till mer hållbara transporter”, säger Ulrika Lilja, Kommunikationschef, Stora Enso. Vid besöket framförde Stora Ensos representanter önskemål om hur Sveriges infrastruktur kan utvecklas för att stärka industrins konkurrenskraft. Några av önskemålen till Anna Johansson var: • Fortsätt att investera i infrastruktur och prioritera godstrafiken • Slopa eller begränsa den planerade vägslitageskatten • Inga höjningar av banavgifter, utan att kvaliteten och effektiviteten förbättras i motsvarande utsträckning • Tillåt tyngre och längre lastbilar och tåg, både för industrins effektivitet och miljön - Vi uppskattar verkligen möjligheten att få träffa infrastrukturministern för att berätta mer om vår verksamhet och för att diskutera transport- och infrastrukturutmaningarna för skogsindustrin. Goda förutsättningar för effektiva och hållbara transporter behövs för att vi fortsatt ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet i Sverige, säger Knut Hansen, Logistikchef, Stora Enso.