Ökad säkerhet vid transport av farligt gods

Foto: Trafikverket

Transporter av farligt gods är komplexa logistiska lösningar med många inblandade parter och ett omfattande regelverk. I ett nytt tvärvetenskapligt projekt skall forskare med hemvist inom juridik, logistik och informatik studera hur en ökad säkerhet kan åstadkommas genom förbättrad informationshantering och ökad samverkan.

– Huvudsyftet med projektet är att stödja en långsiktig utveckling av säkerheten och det olycksförebyggande arbetet och begränsa konsekvenserna vid olyckor inom området transport av farligt gods på väg och järnväg, säger Lars-Göran Malmberg, professor vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

En förbättrad informationshantering, där olika aktörer har förmåga att kommunicera med varandra, bidrar till att transportkedjan blir mer transparent, vilket leder till en ökad säkerhet. En förutsättning för god kommunikation är att parterna har en gemensam referensram avseende verksamhet, begrepp och informationssystem.

Transparent informationshantering handlar bland annat om metoder för insamling, delning, lagring, sammanställning och bearbetning av information. Med transparens räknar man med att efterlevnaden av regler i transportbranschen ökar, vilket leder till säkra och schyssta transporter, effektivare myndighetssamverkan och förbättrade möjligheter till kontroll och tillsyn. Samtidigt medför transparens en ökad risk för otillbörlig användning av informationen och därför behöver även informationssäkerheten utvecklas.