Så ska spårvägen utveckla Lund

Spårvägsstråket i Lund. Bild: Lunds kommun
Visionsbild över spårvägen vid LTH-parken i Lund. Bild: Metro arkitekter och Lunds kommun
På området mellan MAX IV och ESS ska vetenskapsstaden Science Village Scandinavia växa fram. Det ska bli en mötesplats med ett besökscenter, ett Science Center, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor i Sverige och Europa samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners. llustration: White

Nu har spårvägsprojektet i Lund definitivt gått in i ett skarpt läge. Redan innan sommaren väntas besked om vem som ska få äran att bygga den 5,5 kilometer långa spårvägssträckan mellan Lund och ESS. Om projektet flyter på som det ska kan spårvagnarna rulla i den skånska studentstaden år 2019.

Malmö, Helsingborg och Lund är de tre skånska städer som har konkreta planer på att bygga moderna spårvägsnät. Och nu har den sistnämnda staden tagit på sig ledartröjan i trions spårvägskapplöpning. Projektet tog definitivt fart i fjol, dels genom ett tidigt regeringslöfte om statlig medfinansiering via så kallade stadsmiljöavtal, dels att planprocessen kunde klaras av. Totalt har sex detaljplaner nu vunnit laga kraft.

Året kröntes med ett historiskt beslut den 17 december, då Lunds kommunfullmäktige fattade ett så kallat igångsättningsbeslut. Därmed gick man från ord till handling, lämnade skrivbordet och började vässa spadarna, som så snabbt som möjligt vill sättas i jorden.- Vi räknar med att börja bygga i projektet i början av nästa år med schakt- och ledningsarbeten, säger Jurate Paulsson på Tekniska Förvaltningen, Lunds kommun, och fortsätter berätta om de upphandlingsprocesser som nu är i full gång.- Anbudstiden för infrastrukturupphandlingen har nu gått ut och entreprenör beräknas vara utsedd innan sommaren, säger Paulsson.

Parallellt med upphandlingen av infrastrukturen pågår dito process om vagnsleverantör.- Vilka detta blir ges besked om kring årsskiftet 2016-2017, spår Paulsson.

Klart är att det kommer att behövas 7 stycken 30-metersvagnar för att upprätthålla en spårvägstrafik med en tidtabell som medger 8 avgångar i timmen (var 7,5 minut). Vagnarna ska också ha förarhytt i båda ändar, vilket gör att det inte behövs vändslinga i spårvägssystemet.  

LundalänkenHela spårvägsstråkets 5,5 kilometer långa sträckning är beslutad likaså är alla hållplatser bestämda och att man valde just denna sträcka har en naturlig förklaring. 60 procent av Lunds arbetsplatser ligger idag längs stråket Lundalänken, även kallad   ”Kunskapsstråket” på grund av den starka kopplingen mellan akademi och högteknologiskt näringsliv.De många arbetsplatserna har under en längre tid genererat ett högt resandetryck, vilket ledde till byggandet av Lundalänken – en prioriterad bussgata, som har förbättrat tillgängligheten med kollektivtrafik. Länken byggdes för att kunna förlängas och uppgraderas till spårväg, vilket alltså nu sker.- Spårvägen går därmed i ett färdigt kollektivtrafikstråk, Lundalänken, som redan är anpassad efter spårvägsgeometrin, då den har varit en prioriterad bussgata sedan 2003. Och stråket har mycket potential, inte minst på grund av de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, och det vill Lunds kommun ta vara på, säger Jurate Paulsson.

Utgår från Lund CSpårvägssträckan utgår från Lund C, en av Sveriges största järnvägsstationer. Därefter passerar den stadens stora arbetsplats- och studentområden: Universitetssjukhuset, Lunds Tekniska Högskola samt forsknings- och utvecklingsområden Ideon.Därefter passeras de nya stadsutvecklingsområdena som successivt växer fram i Max IV och ESS fotspår. Söder om detta forskningscenter kommer en helt ny stadsdel etableras, Brunnshög Centrum. Detaljplanen för handelskvarteret innehåller ett modernt handelskvarter och runt 200 bostäder. Dessutom finns utrymme för till exempel vårdcentral, apotek, restaurang  och torg. Den andra detaljplanen är för ett område som inkluderar uppemot 650 bostäder och en park, som utgör cirka hälften av ytan i detaljplanen.

Forskarby växer fram norr om MAX IV Mellan MAX IV och ESS växer vetenskapsstaden Science Village Scandinavia fram. Det är här som den nordliga ändhållplatsen för spårvägen ska placeras, Science Village/ESS.Science Village Scandinavia blir en forskarby med en mötesplats, ett Science Center, centralt placerat. I anslutning etableras forskarhotell och företagsområden med avknoppningsföretag från forskningsverksamheter. Enligt Lunds kommun ska det vara en händelserik plats där vetenskap, kultur, idrott och nöjen blandas på ett inspirerande vis.

Nya bostäder i spårvägens följeÖverhuvudtaget råder det idag bostadsbrist i staden och just spårvägssatsningen är ett sätt att råda bot på problemet. - Det behövs nya bostäder för att få liv i staden, men det ska vara en bra blandning mellan arbetsplatser, akademi och bostäder, säger Paulsson. När alla stadsdelar är färdigbyggda räknar Lunds kommun med 50 000 nya människor som bor eller verkar i ”Kunskapsstråket”, det stråk som spårvägen till stora delar passerar.

776 miljonerDen stora kostnadsposten i projektet, är förstås Infrastrukturen, där denna nota kommer att landa på cirka 776 miljoner kronor. Här delar Lunds kommun kostnaden med staten. 40 procent statlig finansiering är redan bekräftat. I och med att projektet är medtaget i Sverigeförhandlingen, så pågår det förhandlingar för ytterligare statlig medfinansiering. De 7 stycken 30-metersspårvagnar som kommer att beställas, beräknas kosta cirka 175 miljoner kronor. Därtill tillkommer en depåkostnad på cirka 270 miljoner kronor. Dessa delar, vagnar och depå, bekostas och förvaltas av Region Skåne/Skånetrafiken.

FaktaProjekt Spårväg Lund

Linjesträckningen:

 • Lund C till Scince Village/ESS 
 • Sträckan består av ca 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser.
 • I översiktsplanen finns det fler möjliga spårvägslinjer utpekade, bland annat till Dalby och till Staffanstorp. Tidplanen är dock oklar.

Vagnar:

 • Moderna vagnar: längd cirka 30 m, bredd 2,65 m.
 • Praktisk kapacitet: cirka 130 resenärer.
 • Vagnleverantör samt vagnmodell är inte ännu bestämd.

 Trafik och Gaturum

 • Spårvagnar avgår inledningsvis var 7,5 minut.
 • Spårvagnar ska gå på eget utrymme i gatumiljön och ska inte blandas med annan trafik, förutom i korsningar och passager.
 • Spårvägen är tydligt utformad och lättillgänglig.
 • Banan tillför ett grönt inslag i gaturummet med gräsbeväxta spårområden. Minskad biltrafik ger också positiva miljöeffekter.

Kostnader:

 • Infrastruktur: ca 776 milj (Lunds kommun delar kostnaden med staten).
 • Vagnar: cirka 175 milj för 7 vagnar (Skånetrafiken).
 • Depå: ca 270 milj (Region Skåne).

 Trafikering:

 • Planerad trafikstart 2019.

Källa: Lunds kommun