Trafikverket om Ostlänkens entreprenader

Ostlänkens sträckning. Bild: Trafikverket

I god tid inför kommande upphandlingar presenteras nu ett förslag på en uppdelning av Ostlänken i ett 15-tal entreprenader. Trafikverkets upphandlingsansvarige Johan Sundin berättar mer om projektet.

Ostlänkens upphandlingsansvarige Johan Sundin har tillsammans med produktionsansvarig Otto Andersson arbetat fram ett förslag på entreprenaduppdelning för det megaprojekt som Ostlänken faktiskt är. Storleken på projektet gör att det troligtvis inte kommer finnas tillräckligt med resurser i Sverige, vilket gör att det finns ett behov av öppna upp för utländska projektörer och leverantörer.

Ytterligare ett skäl för att öppna upp för nya aktörer är att det finns ett värde i att Sverige får möjlighet att ta del av andra nationers erfarenhet av att bygga höghastighetsjärnväg

- Från projekt Ostlänkens sida började vi tidigt informera och skapa dialog på flera marknader. En entreprenadstrategi har tagits fram, och den har också översats till engelska. Med utgångspunkt i strategin tar vi nu nästa steg, vilket är att presentera ett förslag på entreprenaduppdelning avseende geografi, storlek och teknikinnehåll berättar Johan Sundin.

En grundprincip har varit att alla anläggningsarbeten inom samma geografiska område samlas i en och samma entreprenad. El-, signal- och tele-teknik (EST) handlas däremot upp som separata entreprenader.

Genom att dela upp Ostlänken i omkring 15 entreprenader på upp till 4-5 miljarder är tanken att underlätta för utländska företag att komma till Sverige.

– Vi har också gjort bedömningen att det blir svårt att administrera allt för många små entreprenader i ett så pass stort projekt som Ostlänken. Få stora entreprenader får enligt vår mening också en positiv inverkan på arbetet att skapa en säker arbetsmiljö, säger Johan Sundin.

Under februari bjuder projekt Ostlänken in branschen till enskilda samtal för att få in synpunkter på förslaget på entreprenadindelning. Inbjudan och upplägget för indelningen kommer även att spridas internationellt. Vi kommer dessutom marknadsföra den i ett antal länder genom träffar på plats.

– Vi kommer påbörja arbetet med upphandlingarna under 2017. Vi tror att det är en fördel för de aktuella företagen att vi är ute i god tid. Eftersom flertalet entreprenader är mycket stora är vår ambition också att erbjuda långa tider för anbudsräkning för att på så sätt underlätta företagens planering och ge dem tid att söka eventuella samarbeten, avslutar Johan Sundin.

Källa: Trafikverket