Europaspåret öppnar vägen till Europa – för all tågtrafik

Det ska var fördelaktigt för långa och tunga godståg att trafikera Europaspåret efter-som tunnlarna under Öresund får små lutningar. FOTO: GREEN CARGO

Länge var HH-förbindelsen, tunnlar för väg- och järnväg mellan Helsingborg och Helsingör, den hetaste kandidaten för en ny Öresundsförbindelse. Men nu har förslaget på en tåg- och biltunnel mellan Landskrona och Köpenhamn fått vind i seglen.

– Flera på nationell nivå har börjat prata om Europaspåret, och att alla förslag för en ny Öresundsförbindelse bör utredas, säger Europaspårets projektledare Hanne Skak Jensen.

AV ANDERS CARLSSON

Europaspåret är ett förslag på en 19 kilometer lång tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Där ska godståg samt regional- och fjärrtåg kunna passera. Där ska också finnas en vägförbindelse. Inget annat förslag till Öresundsförbindelse erbjuder passage för så många trafikslag. Projektets byggtid är beräknad till 8 år.

Tanken är att Europaspårets järnvägsdel ska avlasta Lomma-banan, Södra Stambanan på sträckan Eslöv–Lund–Malmö, Malmöringen, Öresundsbron med landanslutningar samt Köpenhamns Hovedbanegård. 

bild
Europaspåret ska gå på en bro som utgår från Varvsudden till höger på bilden (med kranarna). Därefter passerar den en konst-gjord ö och försvinner sedan ner i en tunnel på sin väg mot 
 Köpenhamn. FOTO: LANDSKRONA STAD

Hur ska tunneln konstrueras?

– Tanken är att bygga en sänktunnel under Öresund med väg- och järnvägsförbindelse i samma tunnel precis som Fehmarn Bält-förbindelsen. Därför kan man också använda samma tunnelelement och fabrik som har etablerats på Lolland i Danmark inför Fehmarn Bält-förbindelsen, säger Hanne Skak Jensen.

Europaspåret skulle ha kapacitet för minst 90 gods­tåg per dygn utöver den förväntade regional­- och fjärrtrafiken.

Bottenförhållandena i Öresund mellan Landskrona talar till Europaspårets fördel. De möjliggör en tunnel med små lutningar som är anpassat för långa och tunga godståg.

– Öresund är relativt grunt på denna sträcka och max cirka 20 meter djupt, säger Hanne Skak Jensen.

Enligt Europaspårets förespråkare kan förbindelsen öka järnvägskapaciteten med 100 procent över Öresund. Det skulle i så fall vara ett välkommet tillskott efter öppnandet av Fehmarn Bält förbindelsen 2029 mellan Tyskland och Danmark. Då väntas framför allt godstrafiken få ett stort uppsving. Men Europaspåret har länge befunnit sig i medieskugga trots att projektet har utretts och analyserats sedan 2015. 

En orsak är att Region Skåne och Greater Copenhagen tidigare har beslutat att prioritera HH-förbindelsen (Helsingborg–Helsingör). Men förutsättningarna har förändrats sedan dess. En strategisk analys från Trafikverket 2021 klargör att inga gods- och fjärrtåg kan köra genom HH-förbindelsens tunnel. Tidigare infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) sa i en intervju med Sydsvenskan i juni att han ville utreda alla förslag till ny Öresundsförbindelse. I samma tidning har Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighet på SJ, ställt sig positiv till att köra företagets tåg till Danmark via Landskrona, och välkomnat en utredning av Europaspåret. 

Det finns också ett tredje förslag på en ny Öresundsförbindelse som konkurrerar. Öresundsmetron, som backas upp av Malmö stad, är en 22 kilometer lång tunnel avsedd för tunnelbanetrafik mellan Malmö och Köpenhamn. 

bild
Europaspåret förväntas minska restiden Göteborg–Köpenhamn med en timme och möjliggö-ra fler persontåg på sträckan 
 Stockholm-Köpenhamn. ILLUSTRATION: EUROPASPÅRET

Vilka anser ni vara fördelarna med Europaspåret jämfört med de andra förslagen till ny Öresundsförbindelse?

– Europaspåret är det enda förslag som kan hantera gods- och fjärrtåg. Därför kan Europaspåret öka kapaciteten och skapa redundans – en alternativ väg – för både gods- och fjärrtåg. Det innebär att järnvägstrafiken över Öresund kan öka vilket är bra för både persontrafiken men framför allt för näringslivets transporter till och från Sverige och därmed svensk konkurrenskraft, säger Hanne Skak Jensen.  

bild
Hanne Skak Jensen, projektledare för  Europaspåret. FOTO: OSCAR FELDT

– Europaspåret är också det enda förslag som löser problemen med kapacitet och redundans för persontåg. Det minskar restiderna, säkrar god tillgänglighet till Kastrup Flygplats och skapar möjligheter för ökad persontrafik på Öresundsbron.

bild
Så ska Europaspåret knytas an till Lands-krona. Första delen ut i havet byggs på en gemensam väg- och järnvägsbro som över-går på en konstgjord ö (likt Pepparholm) söder om Gråen. På ön går väg- och järnväg ner i en sänktunnel under Öresund. Strax sydväst om Landskrona station byggs en ny nedsänkt stationsdel i likhet med hur Hyllie station i Malmö är byggd. Den nya stationsdelen byggs med fyra persontågspår och två godstågspår. Västkustbanan får an-slutning till Europaspå-ret i båda riktningar och Europaspåret ansluter även till Godsstråket genom Skåne och Södra stambanan. ILLUSTRATION: 
FEHMARN A/S

Det finns i dag kapacitetsproblem på Södra stambanan, inte minst för godstrafiken. Kan Europaspåret lindra dem utan att kapaciteten på Södra stambanan behöver åtgärdas?

– Europaspåret avlastar de hårt belastade spåren Köpenhamn-Kastrup-Malmö-Lund för godstrafik, men vi anser att det fortfarande behövs ökad kapacitet på Södra stambanan.

Europaspåret innebär en omväg för resande på Södra stambanan norrifrån på väg till Köpenhamn men en genväg för resande norrifrån på Västkustbanan. Vilken persontrafik kan gynnas av Europaspåret?

– Resande på båda sträckorna gynnas. Europaspåret skapar en ganska stor restidsförbättring för resande från Västkustbanan, en timme snabbare på sträckan Göteborg–Köpenhamn. För trafik från Stockholm avlastar Europaspåret spåren Lund–Malmö–Köpenhamn så persontrafiken kan öka. Samtidigt skulle man kunna köra några tåg från Stockholm med få stopp på vägen via Landskrona för att korta restiden Stockholm–Köpenhamn, säger Hanne Skak Jensen

bild
Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland väntas blir klar 2029. Förbindelsen är en förebild för Europaspåret när det gäller bygg-teknik och finansiering. ILLUSTRATION: FEHMARN A/S

bild

  •   En fast förbindelse för persontåg och vägtrafik i tunnlar som knyter ihop Helsing-borg och Helsingör.
  •  Persontågsförbindelsen knyter samman två centrum med direkttåg och skapar ökad tillgänglighet till Köpenhamn och kontinenten. 
  • Motorvägsförbindelsen leder  trafiken utanför stadskärnorna vilket skapar potential för stadsutveckling i  attraktiva lägen, bättre stadsmiljö och ökad tillgänglighet till  kontinenten.
  • HH-förbindelsen avlastar Öresundsbron avseende både persontransporter och vägtrafik vilket frigör kapacitet för mer järn-vägsburet gods via Öresundsbron.

I ert förslag nämner ni kapacitetsbristen på Malmö rangerbangård och ett förslag att flytta den. Hur viktigt är detta att genomföra för att ge Europaspåret full effekt för godstrafiken?

Malmö rangerbangård är viktig för godstrafiken genom Skåne. Region Skåne gjorde för några år sedan en utredning som visade att ett läge vid Marieholmsbanan mellan Eslöv och Teckomatorp skulle vara ett lämpligt läge för en ny rangerbangård och Svalövs kommun är positiv till detta. Kombinationen av Europaspåret och en ny rangerbangård vid Marieholmsbanan skapar möjligheter för ett effektivt logistiskt nav i Skåne. Så det är en stor möjlighet, men ingen förutsättning för Europaspåret.

Hur är det tänkt att Europaspåret ska finansieras?

Europaspåret är en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse på samma sätt som Fehmarn Bält-förbindelsen och Öresundsbron. Den kan därför finansieras på samma sätt genom statliga lån som betalas tillbaka genom framtida trafikintäkter. Eftersom Europaspåret precis som Fehmarn Bält-förbindelsen bidrar till att öka gods- och persontransporterna på järnväg i en av EU:s prioriterade järnvägskorridorer kan projektet få EU-stöd, säger Hanne Skak Jensen.

bild
Europaspårets sänktunnlar är tänkta att få en likartad utformning som Fehmarn Bälts eftersom planen är att köpa dem av samma danska leverantör. På bilden monteras tunnelelement ihop under vattnet. ILLUSTRATION: FEHMARN A/S

bild

Det är ju Landskrona stad som driver projektet. Vilka andra kommuner ställer sig bakom Europaspåret och vilka är deras argument för att stödja det?

– Lund och Svalöv är bland de kommuner som har ställt sig bakom att Europaspåret bör utredas. Det är framför allt problematiken med ökande antal godståg som är argumentet för att stötta en utredning av Europaspåret. Till exempel passerar ungefär 50 godståg genom Lund C varje dygn och tar upp plats för persontåg.

Har ni har haft kontakt med beslutsfattare i Danmark om projektet, och i så fall fått någon respons därifrån?

– Ja, men det finns det inte förutsättningar för en öppen dialog så länge det finns ett regionalt kommunalt beslut inom Region Skåne och Greater Copenhagen att prioritera HH-förbindelsen, säger Hanne Skak Jensen.

Förespråkarna för en ny Öresundsförbindelse – oavsett alternativ – går i väntans tider. I "Fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033” som den socialdemokratiska regeringen la fram i juni, nämns behovet av att utreda ”Kapacitet och redundans för transporter över Öresund”. Men sedan den nya M-KD-L-regeringen tillträdde har inget besked kommit om och när utredningen ska genomföras. Tre aktuella riksdagsmotioner från L, SD respektive S-politiker tar upp Europaspåret som ett alternativ värt att utreda vidare för en framtida Öresundsförbindelse.

bild
Öresundsmetron 

  • Öresundsmetron med en sträckning mellan Malmö och Köpen-hamn skulle kunna avlasta Öresundsbron från ett stort antal kollek-tivtrafikresor och på så vis skapa plats till annan järnvägstrafik på bron. Det blir plats för fler godståg, fjärrtåg, höghastighetståg och regionaltåg.
  • Öresundsmetron är en borrad tunnel med två spår från kust till kust i kalkberget under Öresund.
  • Öresundsmetron beräknas få en restid på cirka 20 minuter mellan Malmö och Köpenhamn med avgångar var 90:e sekund.
  • En Öresundsmetro beräknas kunna tas i bruk cirka 2035.

Källa: Öresundsmetro.com