AFRY gör studie för sträckan Lindholmen till Vegasvackan i Göteborg

Studie ska ligga till grund för projektering och byggnation av Lindholmsförbindelsen. Foto: AFRY

AFRY har tilldelats projektet Lindholmsförbindelsen, en spårvägsförbindelse i Göteborg. AFRY kommer att tillhandahålla konsulttjänster för en genomförandestudie för sträckan Lindholmen till Vegasvackan där en underjordisk station, en bergtunnel, en sänktunnel och anslutningen till Lindholmen ingår. Arbetet planeras att påbörjas i mars 2022. De kommande åren ska Göteborgsregionen växa och år 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille jämfört med på 2010-talet. Dessutom beräknas 100 000 fler personer arbeta i området.

För att kollektivtrafiken ska kunna möta denna befolkningsutveckling har kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens stomnät. Genom att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt förs stadsdelar och människor närmare varandra och de centrala delarna av Göteborgs stad avlastas, samtidigt som nya resvanor skapas.   

Det är mycket roligt att vi får vara med och bidra till framtidens hållbara transportinfrastruktur i Göteborg. Spårvägen bidrar till att minska klimatpåverkan. Vi arbetar varje dag med våra kunder för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle så att Sverige når sina klimatmål – här är vi starka och ser en fortsatt växande trend, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.

Genomförandestudien som AFRY tilldelats ska ligga till grund för kommande beslut om projektering och byggnation av Lindholmsförbindelsen, en spårvägsförbindelse i tunnel från Lindholmen till Linnéplatsen. I uppdraget ingår även att bistå med att ta fram underlag för detaljplaneprocessen och för de miljödomar och andra tillstånd som krävs för byggnation.