Järnvägslagstiftningen moderniseras

Regeringen moderniserar den svenska järnvägslagstiftningen. Arkivbild

Regeringen har beslutat om en proposition som moderniserar den svenska järnvägslagstiftningen. Regeringen genomför därmed de sista delarna av EU:s fjärde järnvägspaket. I samband med att direktiven i fjärde järnvägspaketet genomförs föreslår regeringen en ny och moderniserad lagstiftning. Nuvarande järnvägslag ersätts av fyra nya lagar:

Järnvägsmarknadslagen, innehåller regler med syfte att säkerställa en väl fungerande järnvägsmarknad där alla järnvägsföretag behandlas konkurrensneutralt och icke-diskriminerande. I lagen finns också bestämmelser om att järnvägsföretag behöver ha en licens för att utföra person- och godstrafik.  

Järnvägstekniklagen, innehåller tekniska krav på fordon och fasta installationer, bland annat att Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA eller Transportstyrelsen ska godkänna järnvägsfordon innan de får släppas ut på marknaden.

Järnvägssäkerhetslagen, innehåller regler som syftar till att upprätthålla och utveckla järnvägssäkerheten. En nyhet i lagen är att järnvägsföretag ska ha ett gemensamt säkerhetsintyg som prövas och beviljas av ERA eller Transportstyrelsen, om verksamheten endast ska bedrivas i Sverige.

Lagen om nationella järnvägssystem, innehåller bestämmelser för verksamhetsutövare vid de järnvägsnät som får undantas från EU-reglerna. Det gäller bland annat fristående lokala järnvägsnät som till exempel Roslagsbanan.

De fyra nya lagarna överensstämmer bättre med direktivens uppdelning och struktur blir mer överskådlig och lättare att tillämpa.