Ostlänken ett första steg mot nya stambanor för höghastighetståg

Visualisering av deletapp Sillekrog - Sjösa. Bild: Trafikverket

Cowi har nyligen levererat underlag för deletapp Sillekrog – Sjösa inom Trafikverkets projekt Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor. De nya stambanorna består av en helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyligen avslutades en digital samrådsperiod där Trafikverket kommunicerade den föreslagna utformningen för deletapp Sillekrog - Sjösa.

Projektet Ostlänken är ett första steg mot nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. Målet med projekt nya Stambanor är att knyta samman Stockholm med Göteborg och Stockholm med Malmö genom att skapa betydligt kortare restider samt öka kapaciteten. Ostlänken bidrar till regionförstoring, regional utveckling och tillväxt. Ostlänken är uppdelat i fyra delprojekt varav Cowi ansvarar för den längsta sträckan i projektet.

Cowi har tagit fram ett förslag på utformning av järnvägsanläggningen för den norra delen av sträckan, Sillekrog – Sjösa, och för den sträckan har samrådet precis avslutats. Under samrådsperioden kommunicerade Trafikverket hur långt man har kommit i processen och tog in eventuella synpunkter från länsstyrelse, kommun, direkt berörda intressenter och allmänheten. Cowi och Trafikverket kommer sedan att jobba vidare med järnvägsplanen utifrån de synpunkter som har kommit in.

– Det här är ett komplext och multidisciplinärt projekt där ca 30 discipliner på Cowi har varit involverade. Arbetet har krävt omfattande samordning och avvägningar för att föreslagen lösning på bästa sätt ska möta Trafikverkets uppsatta mål. Cowi har utfört inventering, fältarbeten och projektering där slutligt föreslagen utformning redovisas i de BIM-modeller som visualiseras i en film, säger Hanna Siwertz, projektchef på Cowi och uppdragsledare i projektet.