SJ publicerar rapport för helåret 2020

SJs resultat uppgick till minus 1 491 miljoner kronor. Foto: SJ

Coronapandemin har haft stor negativ påverkan på såväl SJs intäkter som rörelseresultat för fjärde kvartalet. Även intäkter och rörelseresultat för helåret påverkades avsevärt trots stark resandeutveckling till mitten av mars. SJ har tagit ansvar genom att ha upprätthållit tågtrafik på alla sina linjer och möjliggjort trygga och säkra resor, vilket påverkat resultatet.

Det första Öresundståget med SJ som operatör avgick den 13 december. Avtalet innebär att SJ fram till december 2028 har helhetsansvar för Öresundstrafiken.

SJ har beslutat om ny organisation. Genom snabbare och tydligare beslutsvägar blir SJ bättre rustat att möta framtiden med ökat affärs- och kundfokus för att säkra koncernens konkurrenskraft.

SJ har tilldelats avtalet för Krösatågen och tar över ansvaret för trafiken från december och 12 år framåt. Samtidigt upphör SJ att köra Mälartåg. Överprövning av tilldelningsbeslut har begärts för upphandlingen av såväl Krösatågen som Mälardalstrafiken.

Regeringen meddelade ett förslag till förordning gällande begränsningar i antalet biljetter som får säljas på tåg- och bussresor. Enligt förslaget ska som mest hälften av biljetterna få säljas på linjer längre än 15 mil. Om förslaget till förordning fastställs kommer det att ytterligare begränsa SJs intjäningsförmåga.

Nettoomsättningen uppgick till 5 529 miljoner kronor (8 602). Rörelseresultatet uppgick till -1 867 miljoner kronor (772). Årets resultat uppgick till -1 491 miljoner kronor (619). Styrelsen föreslår att SJ för räkenskapsåret 2020 inte lämnar någon utdelning på grund av negativt resultat