Detaljplan för järnvägsterminal vid Dåva industriområde fastställd

Järnvägsterminalen vid Dåva är central för genomförandet av Norrbotniabanan. Karta: Umeå kommun

Planförslaget reglerar på grund av landskapsbilden att högsta nockhöjd får uppgå till 25 meter inom hela planområdet, vilket motsvarar samma höjd som övrig bebyggelse inom Dåva industriområde. Av samma anledning får området för järnvägsterminalen maximalt exploateras med 7 000 kvadratmeter bruttoarea. Dagvattenhanteringen regleras genom att säkerställa fördröjningsvolymer på kvartersmark, så att inte bäcken ska påverkas negativt. Bullerskydd regleras mot befintliga bostäder för att klara riktvärden.

– Det känns mycket bra att få godkänna den här detaljplanen. Den är central för genomförandet av Norrbotniabanan. Förutom nyttan för kraftvärmeverket och avfallscentret så finns det andra verksamheter i företagsparken där det krävs omfattande transporter. Med den här terminalen skapas nya möjligheter för dessa aktörer, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

En del av området är i översiktsplanen utpekad som jordbruksmark. Terminalen samt anslutande industrimark ses som ett väsentligt samhällsintresse som inte går att tillgodose någon annanstans, vilket motiverar den avvikelsen.

– Med de satsningar som görs på järnvägen och Umeå hamn öppnas ett större upptagningsområde för Dåva där stora mängder godstransporter kan flyttas från väg till järnväg. Den här terminalen är en viktig del i ett mer hållbart kommunikationssystem, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.