Svenskt Näringsliv säger nej till järnvägsunderhåll i Trafikverkets regi

Svenskt Näringsliv kritiskt till järnvägsunderhåll i Trafikverkets regi. Arkivbild

Trafikverket ska varken delvis eller helt utföra järnvägsunderhåll i egen regi. Svenskt Näringsliv anser att utredningen Framtidens Järnvägsunderhåll enbart skapar en fortsatt stor osäkerhet på marknaden och värdefull tid har redan gått förlorad, enligt ett remissvar.

I praktiken fungerar utredningen som ännu en bromskloss i strävan att på ett effektivt sätt återta det eftersläpande underhållet och kvalitetssäkra järnvägssystemets funktionssätt. En verklig kraftsamling behövs där järnvägsbranschens aktörer tillsammans med Trafikverket arbetar med frågor som kan göra skillnad på riktigt.

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget, att 8 av 34 baskontrakt för järnvägsunderhåll ska överföras från Infranord till Trafikverket, i sin helhet. Utredningen lyckas inte belägga, vaken teoretiskt eller empiriskt, att förslaget skulle leda till ”att Trafikverket kan utveckla och stärka sin kontroll av järnvägsunderhållet” eller leda till ”ett modernt, mer effektivt järnvägsunderhåll för framtidens krav.”

Det är anmärkningsvärt att utredning, i stort sett helt, bortsett ifrån att redan fyra offentliga utredningar, två Trafikverksrapporter och en vetenskaplig studie alla visar på att det inte är eftersträvansvärt att återföra järnvägsunderhåll i Trafikverkets egen regi och att marknadsöppningen har i termer av kostnad, kvalitet och säkerhet varit mycket lyckosam.

Utredningens förslag, utan nya underlag eller objektiva analyser, medför enbart att leverantörsmarknaden får fortsatt mycket otydliga signaler om framtiden. Förslaget om maskinpoolen bidrar ytterligare till detta och riskerar också snedvrida konkurrensen. Förslaget splittrar Trafikverkets beställarorganisation och skapa stora merkostnader i form av ineffektivt nyttjande av skattemedel men också förlorad tid. Förslagens förenlighet med gällande EU-rätt eller konkurrensrättsliga aspekter har inte heller utretts.