Finland: Vinterberedskapen inom järnvägstrafiken är ett samspel

Under vintern producerar Finrail varje vecka en sammanfattning av det rådande snöläget. Foto: VR. kredit: Janne Keksi

Begreppet vinterberedskap betyder i Finland att man strävar efter att minimera de störningar som vintern orsakar inom järnvägstrafiken. Trafikledsverket, Finrail och trafikidkarna har under ett par år förberett sig för vintern genom olika former av samarbete. Inom järnvägstrafiken ska underhållet, trafiken och trafikledningen fungera smidigt för att passagerar- och godstrafiken ska löpa smidigt.

Målet med beredskapsarbetet är att säkerställa en säker och smidig trafik samt att identifiera i synnerhet förebyggande åtgärder som främjar en störningsfri tågtrafik tillsammans. Utöver samarbetsåtgärderna har varje aktör ett eget omfattande ansvarsområde att sköta.

Plogningsarbeten längs spår och järnvägsområden är en av hörnstenarna för en lyckad vintertrafik, så att spåren hålls i trafikerbart skick och växlarna och att tekniken för trafikreglering fungerar.

Finland utarbetar regionala vinterberedskapsplaner och snöplogningsmöten. Under mötena kommer man överens om veckans arbeten på förhand, i synnerhet på spåren: 

- När spåret lämnas fritt kan underhållspersonalen plogas och samtidigt kan trafiken styras vidare enligt på förhand överenskomna tidtabeller, berättar Jukka P. Valjakka, chef för underhållsenheten vid Finlands Trafikledsverk. 

- Information om trafikarrangemangen kan utdelas på förhand till exempel med trafiken över östgränsen. Syftet med regionala avtal är att förbättra bannätets användbarhet.

Under långa och hårda köldperioder eller rikliga snöfall kan trafiken vid behov minskas genom förhandsplanering så att färre tågturer körs. Genom att ha färre tågturer får man mer tid för att underhålla banan samt för att värma upp och rengöra materielen och därmed kan också trafiken snabbare normaliseras.

- I de årliga väderberedskaps- och trafikeringsplanerna har man på förhand fastställt vilka tågturer som gallras bort under svåra förhållanden för att garantera att trafiken fungerar. Ett beslut om en eventuell gallring av trafiken fattas alltid tillsammans med de olika aktörerna på järnvägen. Besluten fattas i god tid så att vi kan informera kunderna”, säger Nina Mähönen trafikdirektör vid VR. 

- Järnvägsoperatören måste också i sin egen verksamhet vidta många åtgärder med anknytning till vinterberedskap, men för att lyckas krävs det att man tillsammans ser till att hela systemet fungerar. När helheten fungerar kan operatörerna lösa ut kundlöften om fungerande råvaru- och produkttransporter även på vintern , konstaterar Hannu Lehikoinen transportchef vid Fenniarail.

Lägesbilden är viktig för alla parter

Under snörika vintrar är det viktigt att hela verksamhetsfältet har samma lägesbild om vinterberedskapen. Genom att följa upp lägesbilden kan man identifiera utvecklingsobjekt och framgångar. 

- Samarbetet med Meteorologiska institutet har också intensifierats och under vintern producerar Finrail varje vecka en sammanfattning av det rådande snöläget samt av prognosen för nästa vecka för alla aktörer inom järnvägstrafiken, berättar Veera Jämsén, direktör för Finrail. Flaskhalsar upptäcks också vid de regelbundna övningarna.

Vinterberedskapen bygger på teknisk utveckling och innovationer, men den viktigaste framgångsfaktorn är gemensamma planer samt regelbundet och öppet informationsutbyte. 

Alla parter måste bidra med sin lösning och sitt kunnande till samarbetet. För logistikens och passagerartrafikens kunder syns framgångarna som förutsebara tidtabeller, säkerhet, punktlighet och leveranssäkerhet.

Källa: Finlands Trafikledsverk