Finlands Trafikledsverk förbereder sig för vintern på landets järnvägar

De norra delarna av Finland är redan täckta av ett tio centimeter tjockt snötäcke. Höstens första snö har fallit i Lappland enligt Meteorologiska institutet. Foto: Väylävirasto

Finlands Trafikledsverk förbereder sig för vintern på järnvägarna med systematiskt underhåll.  I landets mellersta och norra del är vintern redan på antågande.

Under vintersäsongen 2020–2021 fortsätter man med samma åtgärder som de föregående vintrarna och med de förfaringssätt som har som mål att säkerställa punktligheten i järnvägstrafiken.

Trafikledsverket har årligen förbättrat organiseringen av snöröjningen. Entreprenörerna utarbetar regionala vinterberedskapsplaner i samarbete med Trafikledsverket, trafikledningen och järnvägsoperatörerna.

Målet med planerna är att i nära samarbete med ovan nämnda aktörer se till att tågtrafiken är så störningsfri som möjligt. Alla aktörer beskriver också sina egna beredskapsförfaranden i planerna. Då underhållet av plattformsområdena schemaläggs beaktas tågtrafikens tidtabeller och passagerarnas säkerhet.

Entreprenörerna har en central roll för att vinterarbetena ska lyckas

Finlands bannät är indelat i tolv underhållsområden, för vilka man i regel har ingått femåriga avtal med två års tilläggsoption om grundläggande underhåll. Som bäst pågår konkurrensutsättningar på flera underhållsområden.

Vinterunderhållet av järnvägarna ingår i dessa avtal. På alla underhållsområden har snöröjningen på perrongerna och stationsområdena delats in i tre servicenivåklasser och snöröjningen på spårområdena i två servicenivåklasser. Entreprenören genomför underhållet enligt den överenskomna servicenivån med egna metoder och resurser.

Ett högklassigt verkställande av underhållsavtalen och tillräcklig tillsyn är centrala utvecklingsobjekt inom vinterunderhållet. I incitamentsystemet i underhållsavtalen ingår avtalsvite och å andra sidan också incitament för att säkerställa att underhållet utförs säkert, med hög kvalitet och i rätt tid.

För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet vidtas följande åtgärder under vintern 2020–2021

  • Snöröjningen planeras i samarbete med trafikledningen, Trafikledsverket och underhållsentreprenören. Olika områden har olika behov av samarbetsförfaranden, men till exempel i södra Finland, där trafikmängden är störst, planeras arbetena alltid på förhand en vecka åt gången. I planerna har prioriteringsordningen för snöröjning i exceptionella väderförhållanden slagits fast.
  • Att reservera en del av bangården för snöröjning inte bara nattetid utan även kvällstid, vilket har konstaterats vara ett bra tillvägagångssätt, fortsätter.  
  • Röjningen av trädbestånd i närheten av bannätet fortsätter.
  • Fasta snöborstar i växlarna förbättrar växlarnas funktion och minskar mängden snöröjning. Snöborstar finns redan i drygt hundra växlar och fler installeras alltjämt.
  • Om väderprognoserna förutspår särskilt krävande väderförhållanden, minskas tågtrafiken genom ett gemensamt beslut mellan olika aktörer. På så sätt förbättras bannätets störningstålighet och risken för omfattande störningar minskar.
  • Vinterunderhållet effektiveras också med hjälp av forskning. Utredningar pågår bland annat om tryckluftsanläggningar, avfrostningsmetoder och användningen av friktionsgel för att förbättra greppet i lokets hjul. Syftet med applikationen RAIKU är att kunna planera underhållsåtgärderna noggrannare än tidigare och att fördela dem mellan olika aktörer inom trafikledsflödet och underhållet i rätt tid. Målet är att införa ett enhetligt system för hantering av information om banornas kondition, så att även rapporteringen blir digital, mobil och aktuell.
  • För uppföljningen av vinterförhållandena har ett veckovist rapporteringsverktyg införts, med hjälp av vilket situationen kan följas både regionalt och på riksnivå.
  • Samarbetet med Meteorologiska institutet har intensifierats och man har kommit överens om nya anmälningsförfaranden i anslutning till exceptionella väderförhållanden.
  • Trafikledsverket fortsätter också utredningarna av att ta i bruk tung vinterunderhållsutrustning.