Bannätet förbättras och utvidgas i sydöstra Finland

Järnvägsbron över Saima kanal. Foto: Welado

Det byggs ett nytt dubbelspårsträcka mellan finländska städerna Joutseno och Imatra.

Även det nuvarande spåret mellan Luumäki och Joutseno förbättras.  Som en del av projektet och för att minska reparationsskulden renoveras också följande objekt:

Järnvägsbron över Saima kanal, Mansikkakoski järnvägsbro och underfarten vid gamla riksväg 6.

Enligt den målsatta tidsplanen blir projektet i sin helhet klart 2023.

Banprojektet Luumäki–Imatra ligger på ett område som hör till Luumäki kommun och städerna Villmanstrand och Imatra. Banavsnittet Luumäki–Imatra är Finlands livligast trafikerade enkelspår och trafiken väntas öka kraftigt. Förbindelsen är viktig inte bara för godstrafiken, utan den utgör också en viktig del av persontrafikrutterna Helsingfors–Kouvola–Imatra–Joensuu och Helsingfors–Vainikkala–S:t Petersburg/Moskva. Banans totala längd beräknas till 56 kilometer.

Målet med detta såkallade LUIMA-projektet är att höja servicenivån på banavsnittet genom att förbättra banavsnittets kapacitet, funktionssäkerhet och hanteringen av störningssituationer. Projektet förbättrar verksamhetsförutsättningarna för godstrafiken och höjer persontrafikens servicenivå, samtidigt som genomförandet av projektet stärker näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Projektet minskar också trafikbullret och -utsläppen vilket ökar trivseln för bl.a. invånarna i området.

Projektet har fått 189 miljoner euro i finansiering.

De första broprojekten påbörjades 2018, då byggandet av den gamla undergången 6 och den nya bron över Saimaakanalen började. Kontraktet för järnvägsbron Mansikkakoski började i januari 2019. Byggandet av fem nya undergångar för framtida Joutseno-Imatra dubbelspårssektion inleddes i maj 2019. Det första spårbyggnadsprojektet för dubbelspårssektionen lanserades i september 2019.

Welado verkar som byggherrekonsult i LUIMA-projektet.