Finlands Trafikledsverk: Lågtrafikerade banornas tillstånd försämras

Trafikledsverket i Finland strävar efter att förlänga livscykeln för lågtrafikerade banor bl.a. genom intensifierat underhåll. Dessa dyra men nödvändiga reparationer kan tillfälligt flyttas. Så småningom kommer underhållet att upphöra och banans skick kan också plötsligt kollapsa. Foto: Creativ Commons Lic. kredit: Free-photo

Som lågtrafikerade järnvägsbanor klassificeras banor utan passagerartrafik på marknadsvillkor eller där godstransporten underskrider 300 000 ton per år.

Tillståndet på lågtrafikerade banor försämras i Finland meddelar landets Trafikledsverk och det är ett problem som plågat banorna länge.

Lämplig utrustning är en utmaning för järnvägsoperatörerna: Lok som förnyas överskrider ett axeltryck på 20 ton, men på flera lågtrafikerade banor tillåter bärförmågan vid normal hastighet lok på högst 16 ton.

Finlands Trafikledsverk har sett över de lågtrafikerade banornas tillstånd och trafiksituation samt deras åtgärdsbehov.

De lågtrafikerade banorna utanför huvudledsnätet är i dåligt skick. I synnerhet beläggningskonstruktionens ålder och brister i bärförmågan begränsar trafiken. Även om trafiken är ringa kan banan vara en viktig förbindelse: Lågtrafikerade banor utgör en viktig trafikled för näringslivets och i synnerhet skogsindustrins transporter och är en viktig länk i bannätet och transportkedjorna som helhet. Förväntningarna på att antalet transporter och resor med spårtrafik ska öka är stora även med tanke på klimatmålen. 

- Transporterna och passagerarna väntas komma fram i tid oavsett om det är fråga om en livligare eller lågtrafikerad bana. På grund av det dåliga skicket finns det många hastighetsbegränsningar på lågtrafikerade banor och ibland kan man till och med bli tvungen att avbryta trafiken, säger trafiksystemsakkunnig Kristiina Hallikas.

- Det är viktigt att bannätet hålls i trafikerbart skick på de banavsnitt där det finns etablerad järnvägstrafik som utgår från industrins och det övriga näringslivets behov och vars utvecklingsutsikter är positiva, sammanfattar Hallikas.

- Finansieringens tillräcklighet för större reparationsåtgärder som behövs utöver det normala underhållet är dock en ständig utmaning för vår trafikledshållning”, fortsätter hon.

Trafikledsverket utreder regelbundet situationen beträffande lågtrafikerade banor. Jämfört med den föregående utredningen har trafikmängderna på vissa banavsnitt ökat och ligger nu över definitionen av lågtrafikerade banor och en del har fått separat reparationsfinansiering. Situationen beträffande lågtrafikerade banor är också tätt sammanbunden med kundernas behov.