Storsatsning för mer gods på järnväg

Regeringen ser över miljökompensationens utformning. Arkivbild

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas. Det innebär att 400 miljoner kronor årligen avsätts mellan 2021–2025. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen vill främja överflyttning av transporter från väg till järnväg. Det bidrar till ett mer miljövänligt transportsystem och till att nå våra högt ställda klimat- och miljömål. Regeringen har tidigare infört en miljökompensation för att stärka järnvägens konkurrenskraft och få fler att välja tåget för att skicka gods. För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslås nu att miljökompensationen förlängs och vidareutvecklas.

Regeringen ser nu över miljökompensationens utformning i syfte att göra den mer ändamålsenlig så att den bidrar till en verklig fortsatt överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Ambitionen är att effektivisera miljökompensationen för att ytterligare öka miljöstyrningen och träffsäkerheten. Detta avser särskilt en mer träffsäker fördelning av stöd till just de järnvägstransporter där det finns konkurrerande transportsätt som är mer förorenande men inte bär samma kostnader.

Stödet förväntas återspeglas i priset hos godstransportörerna. Detta innebär typiskt sett bibehållna prisnivåer eller prishöjningar som är lägre än de annars skulle ha varit alternativt lägre priser för transportköparna.

Miljökompensationen är en del i arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin med effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter som bidrar till jobb och sysselsättning.