Vill säkra järnvägstrafik mellan Trelleborg och Tyskland

Tågfärjan FS Sassnitz har gått sin sista tur mellan Trelleborg och Sassnitz. Foto: Stena

Stena kommer inte att starta om trafiken på färjelinjen Trellborg – Sassnitz igen. Den 111 år gamla färjelinjen stängs på grund av att både gods- och järnvägstrafik har minskat. Nu ger Regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder så att järnvägstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland kan upprätthållas i framtiden. Syftet är att säkra samhällsviktiga transporter samt möta industrins behov.  

– Tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland är viktig för både person- och godstrafik. Inte minst för att upprätthålla samhällsviktiga transporter både under normalfall och i kriser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Transporterna via tågfärjeförbindelsen Trelleborg-Tyskland har minskat kraftigt över tid. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla trafiken har försvårats. Det är mot den bakgrunden regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera och redovisa vilken funktion tågfärjeförbindelsen har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, där trafikens betydelse ur ett beredskaps- och redundansperspektiv särskilt beaktas.

I uppdraget till Trafikverket ingår även att bland annat analysera industrins behov av järnvägsfärjetrafik och belysa vilka förutsättningar det finns för utvecklingen av godstrafik på järnväg via Trelleborgs hamn.

Trafikverket ska under uppdragets genomförande inhämta synpunkter från relevanta aktörer och myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2021.