Diskussionen inleds om ett projektbolag för nya snabbförbindelsen i östra Finland

Tågoperatören VR:s tåg vid stationen. Även om en östlig direktbana i Finland inte ser ut att vara samhällsekonomiskt lönsam enligt de nuvarande bedömningsmodellerna kan situationen förändras på längre sikt. Foto: VR Group

Finlands Kommunikationsministeriet inledde hösten 2019 en utredning om förbättrandet av järnvägssträckorna i Savolax och Karelen samt en jämförelse av riktlinjerna för den östliga snabbförbindelsen. Den nyligen publicerade utredningen om utvecklandet av tågförbindelserna i östra Finland genomfördes av Trafikledsverket. Trafikledsverket förde under april diskussioner med städer, landskapsförbund och andra aktörer längs de olika banorna.

– Nästa steg är att inleda diskussioner med kommunerna om bildandet av ett projektbolag för den nya östliga spårförbindelsen. Man kan gå vidare med projektbolagsmodellen, om kommunerna är villiga att finansiera planeringen på samma villkor som i de redan befintliga projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Det är enligt utredningen möjligt att utveckla det nuvarande bannätet och trafiken på det samt att stegvis påskynda resorna redan inom den närmaste framtiden.

Regeringsprogrammet förutsätter att frågan om östra banan utvärderas och att beredningen av ett projektbolag inleds ifall den uppfyller de kriterier som särskilt anges i regeringsprogrammet, och om den inte åtskiljs från utvecklingen av trafikledsnätet och den 12-åriga trafiksystemplanen. Utredningen gjordes för att få mer information om möjligheterna att utveckla den östliga riktningen och om utvecklingens konsekvenser.