EU- kommissionen föreslår undantagsbestämmelser för järnvägstrafik

EU-kommissionen föreslår att tidsfristen för genomförandet av direktiven i den tekniska pelaren i EU:s fjärde järnvägspaket skjuts upp med tre månader (till den 16 september 2020). Medlemsstaterna har fortfarande föreslagit att tidsfristen för genomförandet skjuts upp till utgången av 2020. Foto: Europeiska Unionen

Europeiska kommissionen lade den 29 april 2020 fram fyra förslag till rättsakter på transportområdet i syfte att underlätta verksamheten inom transportsektorn under covid-19-epidemin. Målet med förslagen är att öka flexibiliteten och undanröja administrativa hinder inom väg-, järnvägs- och flygtrafiken, trafiken på inre vattenvägar och sjöfarten.

Exempelvis har Finland redan genomfört de direktiv som ingick i EU:s fjärde järnvägspaket så att de trädde i kraft nationellt från och med den 16 juni 2019. Finland behöver således inte den föreslagna förlängningen på tre månader eller längre tid.

Dessutom föreslår EU-kommissionen att giltighetstiden för det säkerhetsintyg som krävs av järnvägsföretag, det säkerhetstillstånd som krävs av infrastrukturförvaltare, det tillstånd som krävs av järnvägsföretag samt det förarbevis och kompletterande intyg som krävs av lokförare förlängs med sex månader, om tillstånden, bevisen och intygen måste förnyas eller deras giltighetstid upphör under tiden 1.3–31.8.2020.

Det föreslås spelrum också i de bestämmelser om järnvägsföretagets ekonomiska förmåga som utgör en förutsättning för tillstånd.