Privatisering av Tvärbanan möter kritik

Trafikverkets beslut visar en bristande helhetssyn. Foto: Inlandsbanan

Trafikverkets styrelse har beslutat att avveckla tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. Avgörandet innebär att bandelen – som är en förutsättning för Inlandsbanan att skapa en prioriterad godskorridor för industrin – kommer att upplåtas till en privat aktör för att bli en testjärnväg. Den privata testverksamheten kommer eventuellt att ha ensamrätt till bandelen. Trafikverket har inte redovisat vilka kunder som kommer att nyttja testanläggningen, men har uttryckt att det skulle vara positivt om tvärbanan även kan nyttjas för annan trafik.

 I det fall att tvärbanan uteslutande används för testtrafik kommer utvecklingen av en rad samhällsviktiga projekt på Inlandsbanan att uppskjutas 20–30 år i framtiden. Detta gäller i synnerhet den hållbara omställningen av transportsektorn. Utan det järnvägsutrymme som Inlandsbanan och tvärbanan kan tillföra till stambanan saknas möjlighet att möta det behov av hållbara transporter som är avgörande i klimatomställningen.

Beslutet försvårar även en rad andra utvecklingsprojekt i vilka Inlandsbanan spelar en central roll – exempelvis social, ekonomisk och ekologisk utveckling i norra Sverige, tillgängliga transportvägar för besöksnäringen och felsäkra järnvägstransporter för Sveriges basindustrier.

I ett uttalande uttrycker Inlandsbanans styrelseordförande Katarina Nyberg Finn sin besvikelse över beslutet, och yrkar på behovet av samverkan framåt på tvärbanan:

– Trafikverkets beslut visar en bristande helhetssyn i fråga om de utmaningar som Sverige står inför. Ett projekt med mycket begränsad samhällsnytta får nu företräde framför ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt som gynnar hela landet – ekonomiskt, socialt och hållbart. Jag hemställer därför att Trafikverkets Generaldirektör ser till att en samverkan med Inlandsbanan blir en redovisad förutsättning för testtrafiken på tvärbanan.