Planeringen av finländska Vandabanan fortsätter

Illustration av Vandabanan. När finansieringen blir klar kommer invånarna att kunna påverka planeringen av banan t.ex. i anslutning till framtida detaljplaneändringar och gatuplaner. Bild: Vanda Stad

Vandabanan är en finländsk spårvägförbindelse som förenar området i södra delen av Finland, kring Håkansböle och Västerkulla med det regionala bannätet och skapar en direkt förbindelse till Dickursby, Aviapolis och flygplatsen. Den nya spårvägförbindelsen skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Tidtabell

Stadsfullmäktige beslutade den 16.12.2019 att planeringen av Vandabanan fortsätter utifrån översiktsplanen förutsatt att staten förbinder sig till finansieringen av 30 procent av banans planerings- och byggnadskostnader. I den fortsatta planeringen gör man de detaljplaneändringar som Vandabanan kräver, utarbetar gatuplaner för hela spårvägen och efter detta gör man upp byggnadsplaner. För banan ansöker man ännu separat om ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024, och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.

Vandabanan i ett nötskal

  •  Spårvagnslinjen är 19,3 kilometer lång

  •  Hållplatsintervallet är i snitt 800 meter

  •  Medelhastighet 25 km/h

  •  Turintervall 5 minuter under högtrafik, annars 10–20 minuter

  •  Trafikeringstid 04.30–01.30

  •  Passagerarkapacitet /vagn 150 passagerare (en buss rymmer 66 passagerare)

  •  Den beräknade passagerarmängden är omkring 81 000 passagerare / dygn

Växelverkan

Hösten 2018 genomfördes en webbenkät för allmänheten om Vandabanan. Webbenkäten kunde besvaras 3–30.10.2018. Om Vandabanan har det ordnats invånarmöten i Västerkulla, Håkansböle, Dickursby och Aviapolis. I fortsättningen kan invånarna påverka planeringen av banan t.ex. i anslutning till framtida detaljplaneändringar och gatuplaner.

Andra spårvägar

Förutom Vandabanan förbereder man sig också på andra spårvägar. I generalplaneutkastet har det t.ex. märkts ut en spårvägförbindelse från Jumbo via Rosendal mot Helsingfors och från Backas västerut mot Myrbacka. Man är också förberedd på att nuvarande stomlinje 560 ändras till spårförbindelse.